Роздрукувати сторінку

Правові основи підприємницької діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Підприємництво – принципово новий тип господарювання, створений на вмінні віднаходити професійні рішення в умовах значної невизначеності, а також ризикувати в ході дослідження нових ідей і їх методів реалізації. При вивченні курсу студенти знайомляться з поняттями і змістом підприємницької роботи, питаннями правового регулювання в частині цивільного і податкового законодавства України, трудового права, ключовими аспектами організації роботи малого підприємства.

Головною складовою успіху підприємницької діяльності є «людський капітал», становлення у майбутнього підприємця творчої вільної економічної свідомості, яка базується на досвіді і діловій культурі підприємництва, традиції раціоналізму і т. д.

підприємництво

Ціль курсу: утворення і науково-навчально-методичне, а також соціально-психологічне забезпечення умов становлення у студентів компетенцій в області основ підприємницької діяльності, що формують успішність їх майбутньої індивідуальної роботи в галузях малого і середнього підприємництва.

Завдання курсу:

1. Змістовне забезпечення становлення компетенцій підприємницької роботи студентів з врахуванням специфіки педагогічного процесу.

2. Технологічне забезпечення процесу становлення компетенцій підприємницької роботи студентів з врахуванням специфіки педагогічного процесу.

3. Розробка критеріїв і показників успішності становлення компетенцій підприємницької роботи з врахуванням специфіки педагогічного процесу.

Для повноцінного засвоєння даного курсу плідне значення мають знання, вміння, навички та компетенції, набуті студентами, з таких загальноекономічних і методологічних дисциплін: «Економіка», «Основи менеджменту та маркетингу».

Для успішного опанування предмету студенти повинні знати:

- теоретичні засади підприємництва;

- законодавчі та юридичні акти, що урегульовують підприємницьку діяльність на теренах України.

Мати навички:

- вибору організаційно-правової форми підприємницької діяльності;

- використання різних методів дослідження ринку;

- збору та аналізу інформації про конкурентів, споживачів, постачальників;

- здійснювати планування виробничої діяльності;

- розробляти бізнес-план.

підприємницька-діяльність

При відкритті персональної справи потрібно досконально опанувати законодавчу базу, яка регулює відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності, а також здійснити детальний аналіз передбачуваного ринку збуту та конкурентного середовища.

У результаті освоєння дисципліни студент буде:

-- знати:

- вітчизняний і закордонний досвід в області організації підприємницької діяльності;

- економічний зміст підприємницької діяльності: об'єкти, суб'єкти і цілі підприємництва;

- види підприємницьких рішень;

- положення оподаткування і бухгалтерського обліку підприємницької роботи в Україні;

- засади конструювання оптимальної структури підприємницької діяльності.

-- вміти:

- проводити аналіз проблеми економічного характеру при аналізі підприємницької діяльності;

- робити обґрунтовані підприємницькі рішення;

- аналізувати фінансові документи суб'єктів підприємницької діяльності та робити обґрунтовані висновки щодо господарської роботи даного суб'єкта;

- систематизувати і узагальнювати інформацію з деяких питань підприємницької діяльності;

- володіти методами, прийомами

- спеціальною економічною термінологією;

- засобами аналізу підприємницької діяльності;

- засади бухгалтерського обліку підприємницької діяльності суб'єктів малого підприємництва в Україні;

- методикою утворення бізнес-плану;

- бібліографічного пошуку, із залученням сучасних інформаційних технологій.

В процесі освоєння дисципліни у студентів розвиваються наступні компетенції:

Загальнокультурні

Демонструвати розуміння економічних питань сучасної господарської діяльності в умовах ринку, навички дослідження економічних явищ і процесів у їх взаємозв'язку і взаємозалежності і використання актуальних методів економічних досліджень.

Професійні

Бути здатним до організаційно-економічної та господарської роботи, застосовувати цивільне законодавство і нормотворчість, що регламентують організацію підприємницької діяльності, виявляти економічне мислення, підприємницький і комерційний підхід до вирішення виробничих завдань.

Правові-основи-підприємницької-діяльності

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Волков О.І., Скляренко В.К.

Отже, модернізація системи освіти відповідає умовам сьогоднішнього існування, з необхідністю вимагає застосування освітніх програм, орієнтованих на збільшення світогляду студентів в галузі економіки і юриспруденції, такою програмою постає курс «Правові основи підприємницької діяльності».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!