Роздрукувати сторінку

Правові основи інвестиційної діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Інвестиційна діяльність має вагоме значення для становлення економіки держави. Від ефективності правого регулювання інвестиційної діяльності залежить інвестиційний клімат, який має значний вплив на утвердження інвестором рішень про фінансування інвестиційних проектів.

Зростання інвестиційної активності визначає збільшення необхідності у спеціалістах з ґрунтовними знаннями у галузі інвестиційного законодавства. Цим пояснюється долучення в освітній план такого предмету як інвестиційне право. Інвестиційне право як освітній курс – це система узагальнених відомостей по інвестиційному праві як галузі, законодавстві та практиці його використання, а також про науку.

інвестиційна-діяльність

Предметом курсу «Правові основи інвестиційної діяльності» є система інвестиційного права, напрямки її розвитку, закономірності її становлення й еволюції як в міжнародному та зарубіжних правопорядках, так і в українській правовій системі, основні особливості систематизації інвестиційного законодавства.

Мета курсу «Правові основи інвестиційної діяльності» полягає у набутті студентами теоретичних і практичних знань в області інвестиційного права, у прищепленні навичок аналізу джерел і використання принципів та норм у практичній діяльності юристів.

Вивчення даної дисципліни передбачає знання студентами теорії держави і права, цивільного, міжнародного, підприємницького, фінансового та земельного права.

інвестиційне-право

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- знати:

- основні положення інвестиційного законодавства з урахуванням останніх змін;

- актуальні практичні проблеми в сфері інвестиційного права;

- принципи, категорії, поняття, інститути і норми інвестиційного права;

- процедури та механізми здійснення інвестиційної діяльності;

- правовий статус осіб, які беруть участь в інвестиційній діяльності.

-- вміти:

- працювати з джерелами та дослідницькими роботами, знаходити в них необхідну інформацію;

- розбиратися у проблемах інвестиційного права, володіти понятійним апаратом;

- застосовувати чинне законодавство України для вирішення практичних ситуацій, що складаються в сфері інвестиційного права;

- складати процесуальні документи.

Дана програма передбачає читання лекцій і проведення семінарських занять, а також самостійну роботу студентів, в тому числі роботу з науковою літературою і джерелами права, підготовку повідомлень і відповідей, розв'язання казусів.

При оцінюванні знань студентів враховується:

- правильне використання юридичної термінології та конструкцій, чіткий виклад дефініцій і класифікацій, розкриття основних ознак та характерних рис понять, явищ, процесів;

- повнота і лаконічність відповіді;

- чіткість аргументації;

- глибина аналізу джерел права;

- ступінь використання наукової та навчальної літератури;

- логіка і аргументованість викладу;

- грамотне використання формально-юридичного та порівняльно-правового підходів при аналізі окремих проблем;

- коректне приведення прикладів, аналогій, порівнянь.

Правові-основи-інвестиційної-діяльності

Свою увагу на становлення дисципліни спрямували такі науковці: Туктаров Ю.Є., Фархутдінов І.З., Сокол П.В.

Отже, дисципліна «Правові основи інвестиційної діяльності» є дисципліною фінансово-правової спеціалізації підготовки студентів за спеціальністю «Юриспруденція».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!