Роздрукувати сторінку

Правове забезпечення інформаційної безпеки як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційна безпека держави — стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності, законних прав особистості і суспільства в інформаційній сфері.

Метою дисципліни «Правове забезпечення інформаційної безпеки» є вивчення методів та засобів управління інформаційною безпекою (ІБ) на об'єкті, а також на вивчення основних підходів до розробки, реалізації, експлуатації, аналізу, супроводження та вдосконалення систем управління інформаційною безпекою певного об'єкта. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- ознайомлення студентів з термінологією управління інформаційною безпекою;

- вивчення методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки;

- опанування навичками формування вимог до системи управління ІБ конкретного об'єкта.

ІБ

Дисципліна входить у перелік курсів базової частини професійного циклу. Вона має логічні і змістовно-методичні зв'язки з дисциплінами за вибором базової і варіативної частин професійного циклу «Організаційне та правове забезпечення інформаційної безпеки», «Технічний захист інформації», «Комплексна система захисту інформації на підприємстві» та ін.

Дисципліна базується на знаннях наукових основ і закономірностей розвитку суспільства.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Мати: уявлення про інформаційну безпеку як системному ефекті інформації, сукупності заходів. Мати уявлення про існуючі вимоги та склад нормативно-методичного забезпечення у сфері охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації і технічного обслуговування засобів захисту інформації; уявлення про суть і особливості управлінських рішень в організації систем інформаційної безпеки; навички організації роботи колективу та прийняття управлінських рішень у сфері захисту інформації.

Знати: підходи до формування систем інформаційної безпеки підприємств і організацій, їх елементний склад; теоретичні засади та специфіку менеджменту у сфері захисту інформації; зміст основних документів, що регламентують правила експлуатації і технічного обслуговування засобів захисту інформації з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки.

Вміти: застосовувати комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки в різних сферах діяльності; планувати та організовувати роботи з управління малим колективом виконавців (структурним підрозділом підприємства, організації); одержувати основну інформацію про зовнішнє і внутрішнє середовище, якості роботи менеджера; організувати заходи по охороні праці та техніці безпеки у процесі експлуатації та технічного обслуговування засобів захисту інформації.

Володіти: навичками розробки пропозицій щодо вдосконалення систем інформаційної безпеки підприємств і організацій, що комплексно забезпечують підвищення її рівня; навичками організації і налагодження взаємовигідного співробітництва всередині малого колективу виконавців; навичками організації та стимулювання праці, управління конфліктами; методами прийняття рішень; навичками роботи з документацією по охороні праці і техніці безпеки, дотримання відповідних норм і правил у процесах експлуатації та технічного обслуговування засобів захисту інформації.

інформаційна-безпека-держави

Передбачено поєднання традиційних видів навчальної активності, таких як конспектування лекцій та контроль засвоєння теоретичного матеріалу у вигляді колоквіумів, відповідей на семінарах, підготовки тематичних доповідей, так і інтерактивних технологій, таких як співбесіди, виконання і обговорення доповідей та розрахункових робіт.

Підготовка та захист студентами доповідей за темами, що не входять в план лекцій, дозволяє розширити науковий кругозір студентів, підвищити навички роботи з навчальною та науковою вітчизняною і зарубіжною літературою, розвинути мовні навички, підвищити математичну підготовку, зміцнити міждисциплінарні зв'язки, підвищити навички програмування, розвинути навик систематизувати і вільно викладати перед аудиторією матеріал по заданій темі.

Правове-забезпечення-інформаційної-безпеки

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: О.К. Юдін, М.Г. Луцький, А.В. Чунарьова, О.Л. Яковенко.

Отже, курс «Правове забезпечення інформаційної безпеки» є актуальним для студентів юридичних спеціальностей, адже сприяє розширенню їхнього кругозору в галузі управління.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!