Роздрукувати сторінку

Правове регулювання фондового ринку як навчальна дисципліна

« Назад

Ринок цінних паперів, фондовий ринок (англ. stock market, англ. equity market) — сукупність економічних відносин з питань випуску і обігу цінних паперів між його учасниками.

«Правове регулювання фондового ринку» - предмет, який призначений для студентів юридичних кваліфікацій.

Зміст курсу є послідовним продовженням курсів теорії права, цивільного права, міжнародного приватного права, підприємницького, адміністративного та фінансового права. Поряд з іншими правовими учбовими предметами даний курс виступає важливим елементом у формуванні юридичної складової в системі підготовки студентів.

Правове-регулювання-фондового-ринку

Цілями викладання та опанування цієї дисципліни є становлення у студентів теоретичних і практичних правових знань про роль та значення цінних паперів і фондового ринку в загальному в актуальній ринковій економіці і економіці України в першу чергу, дає змогу більш свідомо приймати участь в інвестиційних процесах, удосконалення їх регулювання, а також захист інвестиційних прав та інтересів учасників; становлення уявлення про відносини обігу цінних паперів в структурі суспільних відносин; становлення правової культури та професійної правосвідомості юриста.

До завдань викладання та опанування даної дисципліни відносяться: закріплення знань студента про теоретичні інститути та поняття юриспруденції, виявлення сутнісних зв'язків між правовою теорією, законодавством і правозастосовною діяльністю в їх прикладних, економіко-правових засадах; формування правового пізнання про головні види, типи і форми цінних паперів, характеристики їх емісії та обігу; про форми професійної роботи на ринку цінних паперів (брокерською, дилерською, довірчого управління, депозитарною, реєстраторською, біржовою і кліринговою) відповідно до діючого законодавства, її стандарти та специфіку потреб до цих форм роботи зі сторони органів державного регулювання.

Студент, який пройшов курс, повинен знати:

- значення і завдання цінних паперів, їх положення в ринковій економіці;

- історію українського ринку цінних паперів та його правового регулювання, актуальний стан правового регулювання ринку цінних паперів і його риси у порівнянні з іншими державами;

- порядок емісії та обігу головних форм цінних паперів в Україні;

- засади роботи, функції і повноваження, а також особливості статусу регуляторів ринку цінних паперів;

- роль країни та професійних установ у регулюванні ринку цінних паперів.

ринок-цінних-паперів

За підсумками дисципліни студент повинен вміти:

- орієнтуватися у видах, формах і типах цінних паперів, особливості переходу прав власності на них;

- знати основні алгоритми захисту прав та інтересів власників цінних паперів;

- знати зміст національно-державних інтересів у становленні ринку цінних паперів та його правового регулювання;

- правильно оцінювати напрями формування правового регулювання українського ринку цінних паперів, становлення компетенції головних регуляторів.

Студент, який пройшов курс, повинен володіти вміннями:

- індивідуального кваліфікованого розв’язання правових питань, що постають в професійній діяльності юриста в рамках інвестиційних процесів та їх регулювання, захисті інвестиційних прав та інтересів учасників, при діяльності з законодавством про цінні папери і в правозастосовній практиці.

По закінченні вивчення курсу «Правове регулювання фондового ринку» випускник за напрямом навчання «Юриспруденція» з кваліфікацією «спеціаліст» відповідно до завдань професійної роботи і цілями основної освітньої головної навчальної програми мусить володіти наступними компетенціями:

-- загальнокультурні:

- спроможний вдосконалювати і розвивати свій розумовий і загальнокультурний рівень;

- спроможний до індивідуального навчання новим методам дослідження, до зміни наукового напрямку своєї професійної роботи;

- спроможний вільно користуватися українською та іноземною мовами, як методом ділового спілкування;

- компетентно використовує на практиці здобуті уміння й навички в організації дослідних робіт, в управлінні колективом.

-- професійні:

- спроможний розробляти законодавчі акти;

- спроможний кваліфіковано використовувати законодавчі акти у конкретних галузях юридичної роботи, реалізовувати положення матеріального і процесуального права у професійній діяльності;

- здатний викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному і методичному рівні;

- здатний керувати самостійною роботою.

- спеціальні:

- оцінка моделей поведінки суб'єктів цивільного права, а також договірних конструкцій, представлених у законодавстві, вміння використовувати їх з позицій найбільшої ефективності з урахуванням конкретних обставин та можливостей;

- здатність до комплексного аналізу виниклих спірних і конфліктних ситуацій, що потребують вирішення на основі чинної законодавчої бази;

- здатність до порівняльного аналізу і синтезу обставин, що потребують опанування та узагальнення;

- здатність приймати самостійні обґрунтовані рішення з врахуванням діючого законодавства, судово-арбітражної практики;

- здатність до самоосвіти в рамках підвищення кваліфікаційного рівня отриманої професії, кар'єрного зростання.

фондовий-ринок

Свою увагу становленню дисципліни спрямовували такі науковці: Хапаєв А.О., Ашиткова Т.В., Бут Н.Д., Вікторов І.С.

Отже, знання у галузі правового регулювання цінних паперів та фондового ринку дають можливість більш грамотно вибудовувати як державну, так і індивідуальну інвестиційну політику, дає змогу цілісно бачити український ринок цінних паперів і його місце серед міжнародних фондових ринків, аналізувати складні проблеми його правового регулювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!