Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Правове регулювання функціонування банківської системи

Правове регулювання функціонування банківської системи як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Правове регулювання функціонування банківської системи» є дисципліною за вибором професійного циклу навчального плану за напрямом підготовки «Право».

Дисципліна «Правове регулювання функціонування банківської системи» має безпосередній взаємозв'язок з такими основними галузями права, як: конституційне, адміністративне, цивільне, фінансове право, підприємницьке право, міжнародне приватне право та ін.

«Правове регулювання функціонування банківської системи» - навчальний курс, призначений для студентів юридичних спеціальностей.

банківська-система

У даній програмі на основі аналізу сучасного нормативного матеріалу, праць вітчизняних і зарубіжних економістів, а також матеріалу практики розглядаються найбільш важливі та складні питання, що стосуються банківської системи.

Вивчення курсу «Правове регулювання функціонування банківської системи» має на меті:

- сформувати у студентів уявлення про предмет, систему, джерела банківського права;

- навчити студентів навичкам роботи з банківським законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами, що регулюють банківські правовідносини;

- виробити в учнів уміння логічно, грамотно та аргументовано висловлювати свою точку зору з питань вдосконалення банківського законодавства, приведення його у відповідність з Конституцією України;

- навчити студентів умінню застосовувати отримані знання та навички на практиці.

Вивчення банківського права допомагає вирішувати наступні завдання:

- зрозуміти роль кредитних організацій в економічному житті суспільства і фінансової політики держави;

- простежити динаміку розвитку банківської справи та банківського права;

- прищепити студентам свідомо-шанобливе ставлення до права, прагнення слідувати букві і духу закону в подальшій практичній діяльності;

- використовувати банківське право в цілях перетворення суспільно-економічних і політичних процесів в інтересах розвитку інституту власності та побудови громадянського суспільства.

банківське-право

Як наука банківське право в професійній підготовці студентів виконує наступні функції: методологічну; пізнавальну; виховну.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

-- засвоїти:

- етапи формування банківської системи України;

- зміст правових інститутів у сфері банківських відносин;

- основи правового статусу суб'єктів банківського права;

- типові способи захисту учасників банківських відносин;

- особливості здійснення банківських операцій учасниками українського ринку банківських послуг.

-- вміти:

- аналізувати зміст банківських норм і звичаїв;

- використовувати знання, отримані при вивченні інших юридичних дисциплін при практичному застосуванні у сфері банківських відносин.

-- отримати навички:

- системної аналітичної роботи з правовими актами і міжнародними банківськими звичаями;

- тлумачення норм права та банківських понять у відповідності з конституцією України, законодавства про права споживачів, законодавства про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Вивчення дисципліни завершується складанням іспиту.

Видами навчальних занять з вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів у міжсесійний період.

Правове-регулювання-функціонування-банківської-системи

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Гузнов А. Г., Курбатов А. Я., Іванов В. Ю.

Отже, «Правове регулювання функціонування банківської системи» є спеціалізованою навчальною дисципліною, необхідною для повноцінної підготовки кваліфікованих юристів та менеджерів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!