Роздрукувати сторінку

Правова журналістика як навчальна дисципліна

« Назад

Журналістика (від фр. journal — щоденник, jour — день; сходить до лат. diurna — щоденний) — одне з найважливіших соціальних явищ сучасного життя, вид масово-інформаційної діяльності, що забезпечує безперебійнеу взаємодію між особистістю, групою людей і суспільством в цілому, а також між різними суспільними сферами і навіть між поколіннями. Процес журналістської діяльності складається зі збору, обробки, зберігання та періодичного поширення актуальної суспільно-значимої інформації.

Курс «Правова журналістика» передбачено навчальним планом для студентів юридичних факультетів як елемент фундаментальної університетської освіти.

журналістська-діяльність

Мета курсу – сформувати у студентів комплексне розуміння принципів і норм правового регулювання у сфері масової інформації, спрямованої на забезпечення балансу інтересів особистості, суспільства і держави. Крім формування професійної правової культури майбутніх журналістів, курс переслідує мета громадянського виховання особистості.

Завдання курсу «Правова журналістка»:

- розкрити зміст масово-інформаційного права як самостійної галузі і одночасно підгалузі інформаційного права;

- дати студентам цілісне уявлення про призначення, характер, зміст та особливості поточного українського законодавства, що регулює правові відносини в сфері діяльності ЗМІ;

- ознайомити учнів з практикою законодавства про ЗМІ України і зарубіжних країн;

- розкрити логіку системи норм, що регулюють правовідносини у сфері ЗМІ.

Концептуальні правові знання в області масово-інформаційного права є важливою і необхідною складовою правової культури сучасного суспільства. В цих умовах особливо важливо, щоб журналіст, який має вплив на значну частину аудиторії був носієм правової культури. Вивчення курсу спрямоване на розширення і поглиблення правових знань, вироблення уміння застосовувати правові знання на практиці.

курс-Правова-журналістика

Особливу увагу слід зосередити на правовій природі засобів масової інформації, їх місця у сучасній демократичній державі і його ринковій економіці. Важливо також розуміти, що постійно зростаюча роль ЗМІ в умовах інформаційного суспільства відбувається у зв'язку з виникненням нових інформаційних і комунікаційних технологій.

Приступаючи до вивчення тієї чи іншої теми, студентам необхідно спочатку вивчити чинні нормативно-правові акти України, а потім звернутися до основної і додаткової навчальної літератури. Це передбачає значну самостійну роботу кожного студента.

Учні вивчають до кожного заняття новий нормативно-правовий акт і, починаючи з другої лекції, регулярно відповідають у межах коротких перевірочних робіт на контрольні питання, які вказують на рівень освоєння правових норм.

Активна робота на практичних заняттях допомагає студентам закріпити вивчений теоретичний матеріал і є допуском до підсумкового усного іспиту. Матеріали до практичних занять містять питання для обговорення в ході занять.

Іншу інформацію з питань організації лекційних та додаткових занять, виконання практичних завдань та підготовки до перевірочним заходам студенти отримують на лекціях, практичних заняттях та консультаціях.

Правова-журналістика

Питанням основних положень предмету та його розвитком займались такі науковці: Бачило І.Л., Лопатін В.Н., Федотов М.А. та ін.

Отже, курс можна вважати освоєним, якщо студент має системне уявлення про законодавство в сфері масової інформації, вміє знайти необхідну норму в окремому нормативно-правовому акті або простежити її в кількох джерелах права, може відрізнити порушення правової норми, а головне – вибирає правовий спосіб поведінки у своїй практичній діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!