Роздрукувати сторінку

Правова статистика як навчальна дисципліна

« Назад

Термін «статистика» (лат. «Status», нім. «Statistik», від італ. «Stato» - держава) може бути переведений на українську мову як знання про становище або стан державних справ.

Перші спроби встановити на підставі статистичних даних деякі закономірності соціального життя були зроблені в XVII ст. в Англії – Дж. Граунтом і В. Петті. Зокрема, Вільям Петті у своїх працях обґрунтував застосування методів, заснованих на арифметичних обчисленнях, до вивчення суспільних явищ. Результати своїх досліджень він назвав «політичною арифметикою». У науковий обіг поняття статистики увійшло у XVIII столітті. Основа наукової статистики покладена працями таких німецьких учених, як Р. Конринг і Р. Ахенваль.

Правова-статистика

Загальна спрямованість дисципліни «Правова статистика» полягає у забезпеченні підготовки студентів на рівні вимог державного стандарту спеціальності «Юриспруденція».

Дана дисципліна забезпечує формування у студентів базових уявлень щодо проблеми організації статистичного обліку, що є важливою умовою вирішення практичних завдань в рамках професійної діяльності.

Курс «Правова статистика» має на меті виявити сутність статистичних досліджень та їх місце в правозастосовній діяльності.

Правова складова дисципліни міститься в темах проблемно-тематичного курсу й ґрунтується на положеннях кримінального права, кримінології та інших юридичних дисциплін. Логіко-математичні аспекти, що вивчалися раніше в рамках курсів «Філософія», «Соціологія», «Математика», «Концепції сучасного природознавства», «Інформатика», а також практикуму з інформатики та актуальних загальних та спеціальних юридичних дисциплін («Кримінологія», «Судова бухгалтерія» та ін.).

Основні завдання курсу «Правова статистика»:

- формування у студентів уміння сприймати, здобувати і аналізувати первинну статистичну інформацію, робити з неї практично значимі висновки, розробляти і осмислено застосовувати програми збору статистичної інформації, що мають практичну цінність для соціологічних та кримінологічних досліджень;

- засвоєння учнями теоретичних положень статистичної науки, методів статистичного спостереження та аналізу методик конкретно-соціологічних досліджень (опитування, спостереження, експерименту), з'ясування значення аналізу великого масиву одиниць сукупності для встановлення закономірностей розвитку різних соціальних явищ і насамперед – злочинності.

статистичні-дослідження

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

1. Знати – основні категорії статистики, етапи статистичного дослідження та технологію їх здійснення.

2. Вміти організовувати статистичне спостереження, застосовувати методи систематизації інформації і, використовуючи узагальнюючі показники, вирішувати конкретні статистико-правові задачі.

3. Мати уявлення про перспективи та тенденції використання персональних комп'ютерів, що застосовуються в рамках автоматизованих робочих місць юриста.

У навчальному процесі дисципліни використовуються лекційна форма занять, семінарські та практичні заняття, ділові ігри, тестові форми навчання.

В рамках вивчення дисципліни передбачається виконання письмових робіт згідно з запропонованими темами і вимогам, викладеним у методичних рекомендаціях.

Форми контролю знань:

- проміжний контроль – виконання практичних ситуацій (надання звітів), тестові форми оцінювання, усні відповіді;

- підсумковий контроль – усне опитування та рішення задачі.

статистика

Отже, в результаті виконання всіх завдань курсу «Правової статистики» студенти можуть вивчити сутність статистичних закономірностей, оволодіти методами статистичних досліджень, з'ясувати етапи організації та проведення статистичного аналізу різних соціально-правових процесів, навчитися складати основні документи статистичної звітності, що ведуться в різних правоохоронних та інших юридичних органах, освоїти логіко-математичний інструментарій судової статистики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!