Роздрукувати сторінку

Право власності як навчальна дисципліна

« Назад

Право власності є одним з центральних інститутів цивільного права.

Вивчення даного курсу передбачено планом підготовки фахівців у юридичних вузах.

Успішність освоєння курсу багато в чому пов'язана зі знанням матеріалу з теорії держави і права, римського права, цивільного права, а також з інших галузевих наук. Особливу увагу слід приділити аналізу основних понять, що застосовуються в теорії права, римському праві, а також у цивільному праві. До них, зокрема, відносяться норма права, правоздатність, дієздатність, правовідносини, суб'єкти правовідносин, міри відповідальності і захисту.

курс-Право-власності

Метою програми «Право власності» є оптимальний виклад необхідного навчального матеріалу для його повного засвоєння майбутніми юристами. За кожною темою запропоновані питання, які розкривають її зміст, дозволяють студенту побачити взаємозв'язок раніше вивчених тем і навчальних дисциплін з досліджуваних питань по конкретній темі.

Завдання викладання курсу полягають у тому, щоб сприяти формуванню і розвитку правової культури, допомогти студенту визначити місце міжнародних договорів, закону, підзаконних нормативно-правових актів та інших джерел у регулюванні приватних суспільних відносин у галузі речового права та права власності; зрозуміти сенс цивільно-правової матерії і закладені в ній можливості творчого практичного застосування; усвідомити значення та роль судово-арбітражної практики.

речове-право-та-права-власності

В результаті вивчення дисципліни «Право власності» студенти повинні знати:

- фундаментальні категорії даного інституту;

- суть основних теоретичних понять, особливості та специфіку речового права як центрального інституту в системі цивільного права;

- основні права, обов'язки і відповідальність сторін, способи захисту порушених прав.

Процес освоєння студентами навчального матеріалу включає в себе лекції, семінари, практичні заняття, самостійну роботу.

Все це повинно сприяти тому, щоб студенти навчилися самостійно:

- застосовувати норми права до конкретних ситуацій;

- орієнтуватися в постійно мінливому законодавстві і застосовувати тільки норми права, які мають юридичну силу, а також вирішувати колізії, пов'язані із зміною норм права;

- користуватися джерелами правової інформації;

- при вирішенні задач-ситуацій визначати юридичне значення фактичних обставин, що описуються в них, виявляти коло основних правових проблем, поставлених завдань-ситуацій;

- давати юридичну оцінку прав і обов'язків учасників конкретних ситуацій, робити правильні висновки про особливості їх вимог та заперечень;

- формувати відповіді на поставлені питання і таким чином навчитися послідовно і зв'язно викладати свої міркування по конкретній справі з використанням юридичної лексики, обґрунтовуючи своє рішення посиланням на відповідні норми права.

Право-власності

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Ромадин М. С., Певницький С. Г., Петров Д. В., Рудоквас А. Д., Хаксельберг Б. Л, Черепахін Б. Б.

Отже, по закінченні вивчення курсу «Право власності» студент повинен виробити вміння самостійно аналізувати цивільно-правові норми і застосовувати їх на практиці, а також орієнтуватися в джерелах, що регулюють дану сферу правовідносин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!