Роздрукувати сторінку

Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна

« Назад

Право соціального забезпечення самостійна сфера українського права.

В основі становлення правових відносин у галузі соціального забезпечення постають такі події і факти, як народження людини, її хвороба, інвалідність, старість, безробіття, потреби в соціальній підтримці, смерть та інші обставини, які не залежать від самої людини.

Володіння нормами законодавства про соціальне забезпечення дає змогу гідним чином скористатися соціальним захистом і захистити свої права.

законодавство-про-соціальне-забезпечення

На відміну від інших областей права в праві соціального забезпечення ще немає кодифікаційного акту, в якому були б утверджені загальні засади і принципи галузі. Проте йде динамічний процес становлення стрункої системи законодавства про соціальне забезпечення.

Завданнями курсу є:

- глибоке освоєння студентом головних принципів теорії права соціального забезпечення;

- окреслення змісту загальної та особливої частини курсу;

- уміння проводити аналіз правових положень даної галузі;

- формування вмінь використання конкретних законодавчих актів.

Право соціального забезпечення як учбовий предмет окантовується протягом одного семестру. Студенти цього освітнього курсу пишуть реферат і виконують домашні завдання. Завершується вивчення курсу здачею іспиту.

Поточний контроль відбувається в процесі перевірки письмових робіт: рефератів, домашнього завдання.

Підсумковий контроль відбувається в ході прийому іспиту.

Основними цілями учбового предмету «Право соціального забезпечення» є:

- становлення і формування здібностей орієнтованих на розробку і реалізацію засадничих норм;

- оволодіння правових механізмів направлених на забезпечення режиму законності і правопорядку;

- формування навичок навчання правових предметів та формування населення в дусі загальнолюдських цінностях, високого рівня правової і політичної свідомості.

Право-соціального-забезпечення

Досягнення зазначених цілей дасть змогу навчити студента правильно і активно використовувати сучасне законодавство для використання одержаних знань у майбутній загальнокультурній і професійній компетенції.

Крім цього, забезпечення вищевказаних цілей засноване на вирішення наступного кола завдань:

- з'ясування сутності, особливостей взаємодії правових явищ, юридичних понять і категорій;

- навчання методам використання законів та інших законодавчих актів, а також наукового аналізу складних соціальних явищ;

- формування навичок по використанню актуальних раціональних прийомів пошуку, відбору, обробки і систематизації інформації, формування спроможності працювати з законодавчими актами;

- уміння створювати теоретичні узагальнення, практичні висновки, обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин;

- становлення міцної шани до закону і дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової країни, честі і гідності громадянина.

Вирішення наведених завдань сприяє формуванню навичок і вмінь у таких видах професійної роботи:

- нормотворча робота: участь у створенні законодавчих актів;

- правозастосовна робота: обґрунтування і прийняття в рамках посадових обов'язків рішень, а також здійснення дій, пов'язаних з застосуванням правових норм, складання юридичних документів;

- експертно-консультаційна робота консультування з проблем права, проведення законодавчої експертизи документів;

- педагогічна робота: навчання правових предметів, здійснення правового виховання.

сфера-соціального-забезпечення

Свою увагу становленню курсу присвятили такі науковці: Азарова Є. Г., Невський А. В., Савін В. А., Чубарова Т. В.

Отже, оволодіння предмету «Право соціального забезпечення» на юридичному відділенні сприяє становленню у майбутніх юристів теоретичних вмінь в сфері соціального забезпечення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!