Роздрукувати сторінку

Право промислової власності як навчальна дисципліна

« Назад

Право промислової власності — один із інститутів галузі приватного права, що утворює разом з авторським правом окрему підгалузь — право інтелектуальної власності.

 

У свою чергу, право інтелектуальної власності — значущий пласт норм, що регулюють цивілістичні відносини, ускладнені іноземним елементом, і в силу цього представляє безперечну важливість для студентів, які навчаються в Інституті приватного права.

право-на-винахід

Право промислової власності охоплює:

1) право на винахід;

2) право на корисну модель;

3) право на промисловий зразок;

4) право на знак для товарів і послуг;

5) право на раціоналізаторську пропозицію.

Право на винахід - право, яке постає у автора у зв’язку з технічним рішенням в будь-якій сфері суспільно корисної роботи, є новим, має винахідницьке спрямування і може бути здатним для застосування. Право на корисну модель - право, яке постає у автора у зв’язку з новим конструкторським здійсненням пристрою, яке є промислово спроможним.

Предметом вивчення «Права промислової власності» є транскордонні стосунки у галузі прав та обов'язків винахідників, власників товарних знаків та інших правовласників, регульовані нормами трансформованих до світових угод та положень національного законодавства з правом промислової власності.

Право-промислової-власності

Опанування учбового курсу відповідно до програми курсу має на меті одержання та узагальнення необхідних відомостей про головні поняття права промислової власності, історії цього інституту приватного права, його сучасний стан та перспективи становлення.

Передбачається, що в процесі опанування дисципліни студенти, по-перше, безпосередньо знайомляться зі змістом міжнародних договорів і деяких національних законодавчих актів, присвячених охороні об'єктів права промислової власності, і, по-друге, освоюють рекомендовану літературу. Слід зазначити, що в ряді випадків студентам необхідно індивідуально і результативно застосовувати наукову літературу для вирішення виникаючих при оволодінні предмету питань.

Завданням дисципліни є створення передумов розуміння студентами того, як відбувається вплив міжнародно-правових стандартів на національне право промислової власності, зокрема, на прикладі основ охорони промислової власності в Україні, США і ЄС.

У зв'язку з цим ціллю предмету є становлення у студентів вміння самостійно складати договори про передачу прав на приватну власність у правовідносинах з іноземним елементом і вибирати ефективні методи захисту окреслених прав, у тому числі, якщо їх порушення відбулося за межами національних кордонів.

Для реалізації мети курсу практикується проведення ділових ігор, вирішення задач, аналіз і узагальнення судової (включаючи арбітражної) практики по окремих категоріях справ та ін.

Завдання курсу «Право промислової власності»:

- дати розуміння важливості отримання якісної та своєчасної правової охорони створюваних нових технічних рішень в інноваційній компанії;

- підвищити рівень підготовки слухачів у питаннях, пов'язаних з промисловою власністю;

- інформувати про можливості та способи одержання правової охорони нових технологій в Україні і за кордоном;

- дати уявлення про можливості зниження ризиків фінансових втрат із-за неякісної правової охорони результатів промислової діяльності;

- дати практичні рекомендації щодо захисту та застосування промислової власності.

промислова-власність

Свою увагу формуванню предмету присвятили такі науковці: Підопригора О.А., Підопригора О.О., Цибульов П.М., Чеботарьов В.П.

Таким чином, даний курс актуальний для підготовки фахівців, які мають справу з промисловою власністю, на виробничих підприємствах державного сектору, технопарки, науково-впроваджувальні центри, а також у підприємствах приватного сектору, включаючи малі і середні інноваційні компанії, венчурні компанії, і т. д.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!