Роздрукувати сторінку

Право ЄС як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Право Європейського Союзу» відноситься до професійного циклу основної освітньої програми бакалаврату.

При вивченні дисципліни «Право Європейського Союзу» студент повинен володіти вхідними знаннями з наступних навчальних дисциплін:

- «Іноземна мова у сфері юриспруденції»;

- «Теорія держави і права»;

- «Історія держави і права зарубіжних країн»;

- «Конституційне право зарубіжних країн»;

- «Міжнародне право».

Європейський-союз

Знання, вміння та навички, набуті при вивченні дисципліни «Право Європейського Союзу», є передумовою для більш якісного освоєння «Міжнародного приватного права», а також інших дисциплін професійного циклу, що вивчаються в наступних семестрах.

Предметом курсу «Право Європейського союзу» є комплексна правова система. Вона поєднує в собі риси, характерні як для міжнародного, так і внутрішньодержавного права; містить норми різних галузей права і правових інститутів. Складний характер юридичної природи Європейського союзу та його правової системи обумовлює міждисциплінарний характер навчального курсу "Право Європейського союзу".

Мета курсу «Право ЄС» полягає у набутті студентами теоретичних знань у галузі права Європейського союзу, у прищепленні навичок аналізу джерел і використання принципів та норм права даної системи в практичній діяльності юристів.

Вивчення дисципліни передбачає знання студентами конституційного, адміністративного, цивільного, міжнародного, приватного, митного, податкового та банківського права та орієнтує їх на активну самостійну контрольовану роботу, насамперед з першоджерелами українською та іноземними мовами – нормативними актами Європейського союзу, доступними як на паперових, так і на електронних носіях.

Право ЄС

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

1. Знати:

- особливості інтеграційних процесів в Європі на різних етапах формування Європейського союзу;

- специфіку права Європейського союзу, його відміну від міжнародного права і національних правових систем;

- принципи, категорії, поняття, інститути і норми права Європейського союзу;

- основні етапи розвитку базових галузей права і правових інститутів;

- основні принципи функціонування внутрішнього ринку Європейського союзу.

2. Вміти:

- працювати з джерелами та дослідницькими роботами, знаходити в них необхідну інформацію;

- розбиратися у проблемах права Європейського союзу, володіти науковим апаратом;

- аналізувати практику вирішення спорів, оцінювати правові наслідки рішень, прийнятих Європейським судом з конкретних спорів.

Дана програма передбачає читання лекцій і проведення семінарських занять, а також самостійну роботу студентів, в тому числі роботу з науковою літературою і джерелами права, підготовку повідомлень і відповідей, розв'язання казусів.

При оцінюванні знань студентів враховується:

- правильне використання юридичної термінології та конструкцій, чіткий виклад дефініцій і класифікацій, розкриття основних ознак та характерних рис понять, явищ, процесів;

- повнота і лаконічність відповіді, що дається в усній або письмовій формі; чіткість аргументації;

- глибина аналізу джерел права Європейського союзу;

- ступінь використання наукової та навчальної літератури;

- вміння застосувати положення джерел права до конкретного казусу і мотивувати зроблений вибір;

- логіка і аргументованість викладу;

- грамотне використання формально-юридичного та порівняльно-правового підходів при аналізі окремих проблем;

- коректне приведення прикладів, аналогій, порівнянь.

Право-Європейського-союзу

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Кисліцина О.В., Маклаков В.В, Шебанов А.Н., Юмашев Ю.М.

Отже, дисципліна «Право ЄС» є спільною професійною дисципліною підготовки за фахом «Юриспруденція».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!