Роздрукувати сторінку

Правничі системи сучасності як навчальна дисципліна

« Назад

Правничі системи сучасності як освітній предмет доповнює і конкретизує загальну теорію права, історію права, філософію права, а також загальнотеоретичні складові галузевих юридичних наук. Як для юридичної науки, так і для освітніх установ юридичного напрямку акцент на самодостатність національного права говорить про відставання від тенденцій правового становлення в умовах глобалізації. Законодавці, творці законодавчих текстів і автори практичних правових рішень потребують запозичення чужого досвіду. Знання про стан зарубіжного досвіду особливо необхідні для міжнародного спілкування.

До поч. XXI ст. сформовані певні функціональні основи порівняльного правознавства, які мають універсальні особливості. В першу чергу це можна прилучити до інтерпретації предмета порівняльного правознавства, як конструюючим елементом якого постає правова карта світу, тобто головні правові системи сучасності.

порівняльне-правознавство

Введення курсів лекцій за предметом «Правничі системи сучасності» у поєднанні з курсами міжнародного конституційного, цивільного, кримінального, торгового та ін. галузей права сприяє збільшенню якості юридичної освіти і надає допомогу кваліфіковано розв’язувати завдання на стику українського і міжнародного права, тобто – в рамках порівняльного правознавства.

Ціллю даного предмету є у стислій систематизованій формі показати багатство правових систем і окреслити шляхи і механізми їх зближення.

Завдання дисципліни:

- познайомити студентів з історією, теорією та актуальним станом порівняльного правознавства;

- з урахуванням раніше отриманих студентами знань викласти в узагальненому вигляді учення про головні правові системи сучасності;

- сприяти становленню у студентів навичок порівняльного опанування права з ціллю їх теоретичного і практичного застосування.

Правничі-системи-сучасності

Структура даного курсу визначена його цілями. Вона утворена з двох частин: Загальної та Особливої.

У Загальній частині висвітлюються історія формування порівняльного правознавства, характеристики природи, цілей, об'єктів і методів порівняння.

В Особливій частині описується актуальна юридична географія світу, дається характеристика головних правових сімей, механізм зближення національних правових систем, загальні та специфічні початки в різноманітних правових утвореннях – міждержавних та міжпарламентських утвореннях. Плідна увага надається проблемам правового плюралізму, меж запозичення правових традицій і правових конструкцій.

Тематичний план з курсу складено відповідно до навчального плану.

Курс призначений для студентів четвертого курсу як спецкурсу за вибором, які навчаються за спеціальностями «Юриспруденція». Основу курсу складають лекції, що читаються щотижня протягом одного семестру. Контроль знань студентів відбувається на семінарських заняттях, а також в ході здійснення рубіжної та підсумкової атестацій.

З кожної теми студентам подається перелік обов'язкової та додаткової літератури, рекомендованої для оволодіння.

Для опанування предмету потрібні знання у сфері теорії держави і права, філософії та методології права, історії політичних і правових вчень, історії вітчизняного та зарубіжного держави і права.

Знання та вміння, одержані в результаті опанування предмету, потрібні для формування ґрунтовних знань і практичних навичок у сфері порівняльного аналізу національних правових систем, окремих галузей і інститутів права, розвитку понятійно-категоріального апарату.

У підсумку оволодіння дисципліни студенти повинні будуть:

а) знати: зміст і структуру сучасної правової системи, форми правових систем та правових сімей; особливості їх генезису і становлення, особливості взаємодії з іншими правовими світами;

б) володіти: сучасними методами у галузі юридичної компаративістики, системою аналізу функціоналу і вектора різних правових систем;

в) вміти: робити висновки щодо своєрідності правових систем, їх минулого, сьогодення і майбутнього, критично оцінити процеси правової глобалізації, результати їх інституціоналізації в західному політичному й соціокультурному просторі.

правові-системи-сучасності

Свою увагу становленню дисципліни спрямовували такі науковці: Тихомиров Ю.А., Топорнін Б.Н., Цвайгерт К., Кетц Х.

Отже, курс «Правничі системи сучасності» є освітньою дисципліною, яка користується великою популярністю серед студентів, адже сприяє здобуттю поглиблених юридичних знань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!