Роздрукувати сторінку

Порівняльне цивільне право як навчальна дисципліна

« Назад

Значення порівняльного цивільного права як учбового предмету полягає в тому, що в процесі навчання студенти мають змогу пізнати багатий міжнародний досвід у сфері цивільно-правового регулювання для удосконалення національного законодавства.

У програму курсу включено зіставне порівняння окремих інститутів цивільного та торгового права п'яти парадигматичних правових систем актуального романо-германського і англо-американського права, тобто Росії, Франції, Німеччини, Англії і США на тлі римського приватного права і загальноєвропейського цивільного права (ius commune europae). В основі всього курсу покладено матеріали з Цивільних і Торговельних кодексів України, Франції, Німеччини Каліфорнії, Луїзіани, а також Однакового Торгового Кодексу США, ALI Restatement of the Law (Second): Contracts (США), ALI Restatement of the Law (Second): Torts (США), англійської судової практики, міжнародних конвенцій щодо гармонізації договірного права та дотичних проектів загальноєвропейського цивільного кодексу.

Порівняльне-цивільне-право

Курс «Порівняльне цивільне право» має на меті навчання навичкам застосування методів порівняльного правознавства в цивільному процесуальному праві. Такі поняття як «правова сім'я», «правова система», «правова модель» традиційно застосовуються при опануванні теорії держави і права.

Незважаючи на те, що українська наука цивільного процесуального права рідко використовує дані поняття, системи цивільного процесу світу відрізняються один від одного і підлягають класифікації. Залежно від різноманітних критеріїв виділяють романо-германську, англосаксонську, змішану системи, а також системи держав колективістського і індивідуалістського соціокультурного типу і т. д.

Оволодіння різноманітності процесуальних моделей світу проводиться на прикладах окреслених країн та історичних періодів. Даний курс направлений на становлення у студентів більш всебічного представлення про цивільний процес, дослідження відмінних рис цивільних процесуальних систем світу,

історичних характеристик їх становлення, що буде корисним у їх майбутній професійній роботі.

Цілями оволодіння дисципліни «Порівняльне цивільне право» є:

а) сформувати навички порівняльного аналізу в цивільному процесуальному праві;

б) сформувати знання про моделі українського цивільного процесу в порівнянні з закордонними цивільними процесуальними системами;

в) сформувати навички дослідження законодавчих та наукових джерел цивільного права закордонних держав.

цивільно-правове-регулювання

Завдання опанування курсу «Порівняльне цивільне право»:

- мати пізнання про коло проблем, пов'язаних з поняттям та класифікації правових систем сучасності;

- сформувати навички вираження та обґрунтування своєї точки зору з порівняльно-правової проблематики, вільного оперування правовими поняттями і категоріями, що існують в різних правових системах;

– повинен вміти застосовувати знання з порівняльного правознавства для вдалого вирішення управлінських, політичних і соціальних завдань;

– вміти кваліфіковано і професійно використовувати досвід формування головних правових систем держав світу, включаючи інститути української правової системи, в ході юридичної роботи і участі в громадському і державному житті країни.

Предмет «Порівняльне цивільне право» включений в Державний освітній стандарт вищої професійної освіти за напрямом «Юриспруденція» і міститься в циклі дисциплін спеціалізації для спеціальності «Юриспруденція». Курс "Порівняльне цивільне право" є учбово-теоретичною, комплексною, тобто поєднує елементи різних сфер юридичних знань. Дисципліна призначена для становлення у студентів навичок професійної роботи, які можливо використовувати в їх подальшій юридичній практиці. Головну частину учбового курсу складають матеріали історико-порівняльного й порівняльно-правового характеру, націлені на дослідження загальних тенденцій і особливостей розвитку правової системи в контексті правової карти сучасного світу.

цивільно-процесуальне-право

Свою увагу становленню предмету присвятили такі науковці: Заіка Ю. О., Співак В. М., Рубанов А. А., Тихомиров Ю. А.

Отже, навчальна дисципліна "Порівняльне цивільне право" відіграє важливу роль у підготовці юристів різних профілів, сприяє формуванню їх професійної правової свідомості. В даний час порівняльне цивільне право як наука є невід'ємною частиною вітчизняної правової науки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!