Роздрукувати сторінку

Порівняльне трудове право як навчальна дисципліна

« Назад

Порівняльне трудове право вивчає і порівнює національні і регіональні системи трудового права, акумулює загальний досвід багатьох держав.

Порівняльне трудове право – предмет, який вивчається студентами юридичних напрямків.

Мета викладання предмету – досягнення цілісного знання майбутніми фахівцями положень порівняльного правознавства у сфері трудового права, змісту окремих інститутів зазначених галузей, а також досягнення більш глибокого розуміння ними про вітчизняні галузі права.

зарубіжне-трудове-право

Завданнями викладання курсу є:

– становлення у студентів основної теоретичної та методологічної бази порівняльного правознавства у сфері трудового права;

– з'ясування актуальних тенденцій становлення порівняльного і міжнародного трудового права, а також їх окремих інститутів;

– опанування головних особливостей деяких інститутів зарубіжного трудового права;

– виховання навичок індивідуальної роботи з закордонним трудовим і соціальним законодавством;

– формування здібностей виявлення загального та особливого в регулюванні національним і зарубіжним трудовим правом відносин у досліджуваній сфері.

Приступаючи до опанування даного курсу студенти мусять знати, перш за все, українське трудове право, а також володіти знаннями цивільного та адміністративного права, загальної теорії права, історії держави і права, міжнародного права, мати уявлення про право зарубіжних країн, орієнтуватися в економічних, соціальних і політичних проблемах України ї і сучасного світу.

Даний курс є продовженням і розвитком прослуханого студентами курсу «Трудове право України» і має на меті збільшити і удосконалити їх знання і розуміння трудового права як світової цивілізаційної цінності.

На даний час неможливо досліджувати національне трудове право у відриві від загальносвітових особливостей і положень в галузі правового регулювання праці, ігноруючи зарубіжний досвід, універсалізацію механізму визнання і захисту трудових прав і свобод, способів правового регулювання праці. Сучасна цивілізація характеризується взаємною залежністю і взаємним впливом всіх країн і народів.

Порівняльне-трудове-право

Змістом даного учбового предмету є «міжнародний вимір» трудового права, тобто ті його аспекти, які виходять за межі національних кордонів, характеризуються наявністю іноземних елементів, присутністю міжнародних параметрів.

На підставі застосування методу компаративізму в курсі розглянуті визнані цивілізованим світом міжнародні стандарти праці, проаналізовано основні норми, положення та інститути трудового права зарубіжних країн. Національні системи трудового права країн зарубіжжя зіставлені між собою і з трудовим правом України висвітлено питання про відповідність різних національних систем трудового права міжнародним нормам праці.

Горизонтальний і вертикальний аналіз норм та інститутів трудового права дає можливість усвідомити місце нашого трудового права в системі національних моделей трудового права, побачити його сильні і слабкі сторони, виявити прогалини та тупики в контексті загальносвітових процесів. Такий аналіз, в числі іншого, дозволяє виявити і оцінити передовий зарубіжний досвід правового регулювання трудових відносин і можливість його використання для вдосконалення вітчизняного трудового права. Це відноситься як до трудової теорії, так і практичних інновацій у сфері регулювання праці.

У результаті навчального курсу студенти повинні:

- Отримати уявлення про міжнародно-правове регулюванні праці, про всесвітні та європейські стандарти праці, про існуючі національні системи трудового права, про найбільш цікаві правові акти з питань праці у країнах зарубіжжя, познайомитися з поняттями і термінами, що використовуються у світовій літературі з трудового права.

- Вміти застосовувати порівняльно-правовий метод дослідження, проводити горизонтальний і вертикальний компаративістський контент-аналіз.

- Мати уявлення про загальносвітові процеси і тенденції в галузі правового регулювання праці і їх можливий вплив на розвиток вітчизняного трудового права.

- Вміти використовувати закордонний досвід, зокрема новітні прийоми юридичної техніки при вирішенні практичних питань застосування українського трудового законодавства.

сфера-трудового-права

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Шашкова І. О., Бекназар-Юзбашев Т. Б., Блищенко І. П.

Отже, інтернаціоналізація суспільного життя, глобалізація економіки, активізація гуманітарних зв'язків, регіональна інтеграція, уніфікуючий вплив міжнародно-правового регулювання праці – все це призвело до зближення національних систем трудового права різних держав, ініціювало процес гармонізації трудового права у міжнародному масштабі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!