Роздрукувати сторінку

Порівняльне податкове право як навчальна дисципліна

« Назад

«Порівняльне податкове право» - освітній курс для студентів юридичного напрямку.

У рамках учбового предмету «Порівняльне податкове право» здійснюється формування студентів до правотворчої; правозастосовчої; експертно-консультаційної, організаційно-управлінської, науково-дослідної та педагогічної роботи.

Ціллю освоєння курсу є: становлення у учня системних знань і уявлень про головні подібності, відмінності та риси побудови і змісту законодавчого масиву, що установлює сферу податкових відносин, в досліджуваних закордонних державах і Україні, і навичок самостійного порівняльно-правового аналізу.

податкове-право

В ході оволодіння предмету «Порівняльне податкове право» студент готується до наступних професійних завдань:

- правотворча робота: участь у створенні нормативних актів, що враховують закордонний досвід регулювання податкових відносин;

- правозастосовна робота: обґрунтування і прийняття в межах посадових обов'язків рішень, а також вчинення дій, пов'язаних з реалізацією прав, здійсненням обов'язків у галузі податкових відносин з врахуванням рис їх регулювання в закордонних країнах, формування юридичних документів, потрібних у роботі структур державної влади та місцевого самоврядування, а також юридичних і фізичних осіб щодо окреслених питань;

- експертно-консультаційна робота: консультування фізичних та юридичних осіб, представників структур державної влади та місцевого самоврядування з проблем оподаткування за кордоном, проведення правової експертизи документів за запитами окреслених суб'єктів з врахуванням зарубіжної практики;

- організаційно-управлінська робота: проведення організаційно-управлінських функцій;

- науково-дослідницька робота: здійснення наукових досліджень з правових проблем закордонного податкового права; участь у проведенні наукових досліджень згідно з напрямком своєї професійної роботи;

- педагогічна робота: навчання податкового, порівняльного податкового права; податкового права закордонних держав, проведення правового виховання.

податкові-відносини

Курс «Порівняльне податкове право» включений в професійний цикл за напрямом навчання «Юриспруденція».

Після опанування дисципліни «Порівняльне податкове право» студент мусить мати наступні компетенції:

- усвідомлення соціальної значимості своєї подальшої спеціальності, проявом нетерпимості до корупційної поведінки, гідним відношенням до права і закону, володіти певним рівнем професійної правосвідомості;

- спроможність сумлінно здійснювати професійні обов'язки;

- додержуватись принципів етики юриста.

У підсумку оволодіння предметом «Порівняльне податкове право» студент повинен:

Знати: головні прийоми та способи порівняльно-правового аналізу; головні правові системи сучасності; подібності, відмінності та особливості базових інститутів, категорій, принципів і загальних норм податкового права в окреслених іноземних країнах та України; подібності, відмінності та особливості джерел податкового права, системи податків, зборів та інших обов'язкових платежів, податкового зобов'язання, податкового адміністрування, відповідальності за порушення податкового законодавства та захисту прав платників податків в досліджуваних закордонних державах і Україні.

Уміти: використовувати одержані знання для знання устрою податкового права окреслених закордонних держав та України; для застосування в процесі правотворчості, правозастосування та науково-дослідної діяльності.

Володіти: головними інститутами, категоріями і термінологічним апаратом податкового права закордонних країн, методикою самостійного вивчення, засобами і методами порівняльно-правового аналізу податкового законодавства досліджуваних закордонних країн та України.

Порівняльне-податкове-право

Свою увагу становленню предмету присвятили такі вчені: Кучерявенко М.П., Максимова Л.В., Козак Ю.Г., Мельник П.В.

Отже, курс «Порівняльне податкове право» направлений на те, щоб познайомити студентів з засадами порівняльного податкового права і податкового права окремих зарубіжних держав; дослідити загальні та особливі характеристики українського податкового права порівняно з головними моделями податкового права закордонних держав; навчити студентів використовувати порівняльно-правовий метод аналізу публічних фінансів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!