Роздрукувати сторінку

Податкове право як навчальна дисципліна

« Назад

В період формування ринкових відносин суттєво підвищується значення економічних інструментів впливу на суспільні процеси, у тому числі податків.

Податкове право - область фінансового права, об’єднання норм права, які коорденують фінансові стосунки у галузі збирання податків та інших обов'язкових платежів, організації структури органів податкового регулювання і податкового контролю на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування.

Податкове право - одна з головних підгалузей фінансового права.

особливості-оподаткування

Головна мета учбового предмету – сформувати у студентів пізнання про: поняття податків та роботи у галузі оподаткування; податкову систему, її положення, форми й методи; поняття, предмет і метод податкового права, його склад та джерела; бюджет у державній і муніципальної скарбниці, відношеннях щодо сплати податків і зборів та стадіях обчислення і сплати податків та зборів, відповідальності за порушення податкового законодавства.

Програма і плани практичних занять з курсу «Податкове право» створена для студентів очної та заочної форм навчання юридичного відділення. Оволодіння предмету «Податкове право» передбачено освітнім планом для юридичних факультетів державних університетів і розрахований на один семестр.

При опануванні предмету "Податкове право" студенти мусять опанувати головні засади, поняття й інститути податкового права, як галузі права, прояв явищ цивільного права в податкових відносинах, становище учасників податкових відносин, процесуальні терміни. Докладно вивчаються теоретичні проблеми податку та податкових зобов'язань.

Студентам подана рекомендована література з дисципліни. Додаткові літературні джерела називаються педагогом у процесі читання предмету.

податкове-законодавство

Повний перелік нормативних актів подано стосовно до окремих тем у «Плани практичних занять». Практичні заняття з предмету передбачають становлення теоретичних питань з названих тем та розроблення практичних завдань з окремих, що становлять найбільший інтерес, питань.

Керуючись програмою, студенти старших курсів правової спеціалізації мають можливість вибрати тему для написання курсових і дипломних робіт.

Центральну складову курсу становить розділ про дослідження явищ цивільного права в податкових відносинах. Студенти повинні засвоїти і вміти аналізувати цивільно-правові явища як юридичні факти для податкових відносин, вирішувати колізії податкового права, окреслювати прояви правових положень у податковому праві як публічної галузі.

Студенти мусять докладно аналізувати принципи діючого податкового законодавства, знати перспективи та головні принципи його формування, труднощі в правозастосуванні.

Студенти, що закінчили опанування даного курсу, повинні:

-- мати уявлення:

- про місце і роль податкового права в системі права;

- про засади правового регулювання бюджетних відносин при встановлення, запровадження і стягування податків;

- про форми реалізації в Україні податково-правових норм;

- про визначення галузевої приналежності і автономії податкового права і його головних інститутів.

-- знати:

- порядок становлення доходів і витрат бюджету за рахунок податків і зборів;

- юридичні і фактичні основи, ознаки, цілі податкової відповідальності;

- форми та систему податкових органів;

- відмінність понять податкова система, система податків та системи оподаткування;

- вміти проводити аналіз і вирішувати юридичні проблеми в галузі фінансового, банківського і валютного права.

Результатом вивчення курсу є також набуття навичок роботи з процесуальними та первинними документами: складання позовних заяв, постанови, акту та рішення про проведення перевірки.

Податкове-право

Свою увагу становленню предмету присвятили: Міняйло О. І., Крисоватий А. І., Десянюк О. М., Козак Ю. Г., Сліпа В. М.

Отже, курс «Податкове право» розширює обсяг юридичних знань і позитивно впливає на вивчення таких дисциплін професійного циклу, як «Прийняття та виконання державних рішень», «Земельне право», «Державні і муніципальні фінанси», «Управління державними і муніципальними підприємствами і установами» та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!