Роздрукувати сторінку

Податкова система як навчальна дисципліна

« Назад

Податкова система – це сукупність податків, встановлених державною владою, а також методи і принципи побудови податків.

Податкова система – це навчальний предмет для студентів юридичних спеціальностей.

Дисципліна «Податкова система» займає особливе місце в підготовці бакалаврів за напрямом «Юриспунденція», так як дозволяє студентам отримати основи теоретичних знань в області оподаткування, організаційних принципів устрою податкової системи, цілей і завдань податкової політики України, що є базою для вивчення багатьох наступних навчальних дисциплін.

дисципліна-Податкова-система

Мета навчальної дисципліни «Податкова система»: дати студентам базові системні теоретичні знання в області податків та оподаткування.

Завданнями дисципліни є:

- формування системи наукових знань студентів у галузі загальної теорії податків;

- вивчення еволюції наукових поглядів на економічний зміст податків і їх роль у суспільному виробництві;

- вивчення особливостей оподаткування в зарубіжних країнах;

- розгляд основ податкової системи держави, виявлення особливостей формування та розвитку податкової системи України;

- вивчення змісту податкової політики держави, мети та завдань податкової політики України в сучасних умовах;

- розкриття теоретичних засад податкового планування, регулювання, контролю.

Студент повинен володіти наступними компетенціями:

- володіти культурою мислення, володіти здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- вміти використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності;

- здатність логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову;

- здатність до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності.

особливості-оподаткування

Навчальним планом дисципліни «Податкова система» передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять, консультацій. На лекціях студенти отримують основи базових знань з досліджуваної дисципліни. На семінарських заняттях контролюється рівень сприйняття, знання і якість роботи студентів з лекційним матеріалом, підручниками і навчальними посібниками, законодавчими актами у сфері оподаткування.

Велике місце в навчальному плані відведено самостійній роботі студентів. Основними завданнями самостійної роботи є:

- поглиблення, розширення і закріплення отриманих теоретичних знань;

- формування навичок роботи зі спеціальною літературою, законодавчими та іншими нормативно-правовими документами за податками;

- вивчення питань загальної теорії оподаткування, переданих на самостійний розгляд.

Допомога студентам в організації самостійної роботи нададуть спеціальні практикуми, які включають задачі, тести, питання для самоконтролю рекомендовані кафедрою.

Поточний контроль знань студентів проводиться за допомогою опитувань і виконання контрольних завдань, проміжний – у вигляді тестування, підсумковий контроль – за результатами заліку.

Самостійна робота студентів включає такі її види:

1. вивчення тем самостійної підготовки з навчально-тематичного плану;

2. самопідготовка до практичних та інших видів занять;

3. підготовка та написання курсових, контрольних робіт і рефератів;

4. самостійна робота студента при підготовці до іспиту.

Податкова-система

Свою увагу становленню предмету присвятили: Міняйло О. І., Крисоватий А. І., Десянюк О. М., Козак Ю. Г., Сліпа В. М.

Отже, вивчення дисципліни «Податкова система» базується на загальноекономічних і спеціальних знаннях, отриманих студентами в процесі вивчення основ економічної теорії, правових дисциплін, фінансів, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та ін. У свою чергу, ця дисципліна дає основу для подальшого вивчення інших правових дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!