Роздрукувати сторінку

Перегляд та виконання судових рішень як навчальна дисципліна

« Назад

Провадження з перегляду судових постанов створене для перевірки їх законності та обґрунтованості в цілях захисту прав юридичних осіб і громадян.

Робоча програма курсу «Перегляд та виконання судових рішень» створена для реалізації державних засад до мінімуму змісту і рівня формування студентів за кваліфікацією «Юриспруденція» вищої професійної освіти і є єдиною для всіх форм навчання.

курс-Перегляд-та-виконання-судових-рішень

Освітній курс «Перегляд та виконання судових рішень» є загальнопрофесійною і включена в державний компонент.

Метою вивчення предмету є опанування студентами знаннями, уміннями та здібностями з цивільного процесуального права, які відповідають рівню стандарту для спеціальності «Юриспруденція».

Предметом опанування в даному учбовому предметі є положення права, що регулюють порядок становлення правосуддя у цивільних справах. Створення правової країни неможливе без добре налагодженого механізму існування судової системи. В суді в порядку цивільного судочинства проводиться захист найважливіших прав особистості (сімейних, майнових авторських та ін., а так само охорона інтересів громадян, юридичних осіб та інших установ).

Оскільки суди покликані охороняти і захищати від всяких посягань життя, здоров'я, особисті майнові та немайнові права громадян і установ, то для них немає нічого більш вагомого, ніж додержання принципу законності. Професіоналізм у діяльності судів завис, прокурорів, адвокатів, їх правової і загальної культури, моральних якостей та ерудиції, а також особистого майстерності.

Перегляд-та-виконання-судових-рішень

При вивченні курсу «Перегляд та виконання судових рішень» слід мати на увазі, що опанування судового процесу неможливо без глибоких знань матеріального права (цивільного, трудового, сімейного, конституційного та ін.). Тому вивчення судового процесу здійснюється не лише на лекціях. Велика роль у процесі освіти приділяється самостійній роботі, пов'язаної з опануванням юридичної та спеціальної учбової літератури, періодики, опублікованої судової практики, законодавства.

На семінарах по судовому процесу педагог надає допомогу студентам закріпити знання, одержані на лекції, а також у підсумку індивідуальної діяльності студентів. Специфіка практичних занять з даного учбового курсу ґрунтується на тому, що на семінарах (практичних заняттях) досить багато часу приділяється не лише усній перевірці знань, розв'язання наведених ситуацій, але й письмового здійснення завдань з написання процесуальних документів (рішень і ухвал суду, протестів прокурора тощо).

У підсумку оволодіння дисципліни студент мусить:

-- Знати:

- Положення судового процесуального права;

- Судові процесуальні правовідносини та їх суб'єктів;

- Проблеми підвідомчості і підсудності;

- Позов та його елементи;

- Етапи судового процесу;

- Порядок дослідження та розгляду справ в суді І інстанції;

- Порядок розгляду справ в суді ІІ інстанції;

- Порядок розгляду судових актів в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами;

- Участь іноземців у судовому процесі України і проблеми міжнародного цивільного процесу;

- Несудові методи захисту права.

функціонування-судової-системи

Свою увагу становленню предмету «Перегляд та виконання судових рішень» спрямовували такі науковці: Аламов І. Л., Аламова С. М., Плєва К.В., Самодін А.В., Хахуцяк О.Ю.

Отже, одержання студентами знань про судову та інші засоби захисту суб'єктивних прав виступає в якості потрібної умови у формуванні юристів, особливо майбутніх суддів, прокурорів, юрисконсультів, нотаріусів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!