Роздрукувати сторінку

Парламентське право як навчальна дисципліна

« Назад

Парламентське право - система конституційно-правових норм, що регулюють ранг та місце парламенту, порядок його утворення та діяльності, статус парламентарія.

Парламентське право – освітня дисципліна, що вивчається студентами юридичних кваліфікацій.

курс-Парламентське-право

Метою засвоєння учбового предмету «Парламентське право» є становлення у студентів загальнокультурних та професійних компетенцій, потрібних і достатніх для:

1) професійної роботи представницьких (законодавчих) органів влади;

2) проведення нормотворчої правозастосовної та правоохоронної роботи представницьких (законодавчих) і інших органах влади;

3) проведення експертно-консультаційної роботи з проблем парламентського права в Україні, парламентських процедур;

4) виховання шани до конституційних цінностей, розвитку правової культури та правосвідомості студентів, формування активної життєвої позиції;

5) розкриття їх інтелектуального потенціалу.

Головною ціллю оволодіння учбового предмету «Парламентська право» є формування чіткого, системного і цілісного уявлення про парламентські організації і парламентські процедури в Україні.

Парламентське-право

Професійні завдання, до здійснення яких готується студент в рамках освітнього курсу «Парламентське право». Бакалавр повинен розв’язувати такі професійні завдання:

- приймати участь у парламентських правовідносинах, у забезпеченні конституційної законності у галузі парламентського права;

- поважати конституційні цінності та головні засади організації і роботи представницьких (законодавчих) органів влади, займати активну життєву позицію в галузі їх охорони;

- обґрунтовувати і приймати в межах посадових обов'язків, а також проводити дії, пов'язані з реалізацією засад парламентського права;

- мати навички експертизи законодавчих актів представницьких (законодавчих) органів державної влади – джерел парламентського права;

- мати вміння правозахисної роботи; консультування громадян з проблем парламентського права;

- мати навички консультування органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування у галузі парламентського права та парламентських процедур.

У підсумку оволодіння предмету бакалавр повинен:

-- Знати:

- головні теоретичні та історичні питання формування парламентаризму;

- джерела парламентського права, конституційно-правові положення парламентського контролю;

- матеріальні і процесуальні засади парламентського права;

- склад парламенту, характеристики становлення його палат;

- види парламентських процедур, їх правове регулювання та особливості;

- особливості становлення та роботи представницьких (законодавчих) органів державної влади в суб'єктах України;

- сучасні моделі організації парламентів в зарубіжних державах;

- види міжпарламентського співробітництва;

- правове підґрунтя Конституційного Суду з проблем парламентського права.

-- Уміти:

- узагальнювати одержані знання у галузі парламентського права;

- вірно використовувати теоретичні знання, у тому числі вільно володіти термінами і поняттями у галузі парламентського права, точно їх застосовувати в правотворчій і правозастосовчій практиці;

- аналізувати джерела, що регулюють суспільні відносини, що відносяться до предмету парламентського права;

- застосовувати норми, що регламентують парламентські процедури;

- пояснювати особливості формування законодавчих (представницьких) органів державної влади;

- приймати правові рішення і проводити юридичні дії у точній відповідності з державним і регіональним законодавством і іншими законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини, які належать до предмета парламентського права.

парламентські-правовідносини

Свою увагу розвитку предмету спрямовували такі вчені: Марцеляк О.В., Ярмиш О.Н., Майданник О. О., Ківалов С. В.

Отже, компетенція студентів, які закінчили опанування курсу «Парламентське право» - це динамічна сукупність знань, умінь, навичок в парламентських правовідносин; здібностей, цінностей і особистісних якостей, потрібних для ефективної професійної діяльності, соціальної активності й особистісного розвитку студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!