Роздрукувати сторінку

Основи професійної діяльності суддів як навчальна дисципліна

« Назад

Предмет «Основи професійної діяльності суддів» може розглядатися як курс профільної ланки своєї майбутньої професії, пов'язаної з юриспруденцією. Даний предмет є інформаційно-ознайомлювальним, що реалізує соціально-правовий профіль і загальну гуманітарну спрямованість освіти.

Курс спирається на базові знання студентів з історії, суспільствознавства, права, знайомить з особливостями професійної діяльності людей у сфері судочинства.

Основи-професійної-діяльності-суддів

Основною метою курсу є формування у студентів уявлення про основні елементи правової системи в нашій країні – суді, а також задоволення пізнавального інтересу до особливостей професійної діяльності людей, що мають безпосереднє відношення до правової системи.

Завдання курсу:

- Знайомство учнів з організаціями і особами правоохоронних органів;

- Оформлення уявлень про особливості професійної діяльності працівників суду;

- Створення умов для найбільш повного розкриття студентами своїх можливостей у творчій та науково-практичній діяльності;

- Оволодіння навичками комунікативного спілкування;

- Формування теоретичної бази перед проходженням річної юридичної практики в судових установах міста.

Передбачається, що в результаті вивчення предмету студенти:

- Отримають відомості з історії розвитку судової системи України;

- Познайомляться з основними поняттями і термінами, які описують і характеризують судову систему України;

Отримають уявлення про основні види діяльності людей у сфері юриспруденції, а також про основні вимоги до кандидатів на вступ на роботу в судові структури.

працівники-суду

Основні форми організації навчальних занять:

- Інтерактивні лекції з наступними дискусіями. Бесіди з елементами лекції;

- Самостійна робота з юридичними джерелами;

- Аналіз матеріалів у малих групах з наступною презентацією результатів;

- Рольові ігри;

- Навчальні дослідження (опитування, тести);

- Додаток творчих проектів.

Форми контролю знань:

- Поточний контроль (бесіди з досліджуваних тем, тестування, опитування по термінам);

- Заліковий практикум (письмове виконання завдань за курсом, тестових та інших видів робіт).

Курс «Основи професійної діяльності суддів» базується на знаннях філософії права, основ загальної теорії держави і права, історії вітчизняного держави і права, міжнародного права, системи конституційного законодавства.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних загальнокультурних та професійних компетенцій, передбачених державним освітнім стандартом вищої професійної освіти за напрямом підготовки «Юриспруденція (кваліфікація «бакалавр»)».

В результаті вивчення дисципліни «Основи професійної діяльності суддів» студент повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє достатнім рівнем професійної правосвідомості;

- здатний сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики юриста;

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- має нетерпиме ставлення до корупційної поведінки, шанобливо ставиться до права і закону;

- володіє основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, має навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією.

судова-система-України

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Андріанов Н.В., Виляк О.І., Гармаєв Ю.П., Дроздов В.Ю.

Отже, в результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уявлення про організації і діяльності судової системи України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!