Роздрукувати сторінку

Основи правознавства як навчальна дисципліна

« Назад

Правознавство – наука, яка присвячена вивченню питань, пов'язаних з основами правової грамотності людини.

Правознавство - це сукупність наук про право, яка становить основу юриспруденції.

Основи-правознавства

Вивчення основ правознавства відіграє важливу роль для всебічної підготовки кваліфікованих фахівців. Студенти отримують початкові знання про основні правові поняття і державні установи, знайомляться з базовими галузевими юридичними дисциплінами (трудове, цивільне, цивільне процесуальне, кримінальне, адміністративне право); набувають навичок поводження з нормативними актами. Особлива увага приділяється питанням трудових прав працівників, захисту прав споживачів, питань становлення і розвитку «комп'ютерного права». Вивчення права має також велике практичне значення для правильної орієнтації молодих людей у реальних життєвих ситуаціях.

Предмет «Основи правознавства» займає одне з найважливіших місць в юридичній підготовці сучасної молоді. Вона передбачає отримання студентами правових знань, необхідних майбутнім спеціалістам для виконання своїх функціональних обов'язків і правильної орієнтації в різних правових ситуаціях.

Метою вивчення курсу «Основи правознавства» є вивчення основ загальної теорії права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, карного та сімейного права.

правознавство

Основними задачами вивчення дисципліни «Основи правознавства» є вивчення системних зв'язків між основними галузями права, виділення предмета і методу основних галузей права, аналіз основних прикладів з правозастосовної практики.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати

- предмет і метод правового регулювання трудових і цивільних відносин і господарсько-підприємницької діяльності;

- структуру джерел правового регулювання трудових, цивільних відносин і господарської (підприємницької) діяльності;

- основні положення загальної теорії трудового, цивільного та господарського права.

-- вміти:

- застосовувати системний підхід у вивченні галузей трудового, цивільного та господарського (підприємницького) права;

- аналізувати приклади з правозастосовної практики, формулювати постановку юридичних питань;

- готувати проекти процесуальних документів та локальних нормативних актів у сфері трудового, цивільного та господарського права.

В якості основних форм навчання використовуються наступні: лекція, семінарське (практичне) заняття, диспут, ділова гра.

Основними методами навчання є: практичний (досліди, вправи); наочний (ілюстрація, демонстрація, спостереження учнів); словесні (пояснення, роз'яснення, розповідь, бесіда, інструктаж, лекція, дискусія, диспут); робота з книгою (читання, вивчення, реферування, цитування, швидкий перегляд, конспектування); накопичення емпіричного матеріалу.

В якості засобів діагностики результатів навчальної діяльності використовується керована самостійна робота студентів, що виражається в підготовці і читанні рефератів з найбільш спірних питань досліджуваної дисципліни.

правозастосовна-практика

Свою увагу становленню питанням курсу «Основи правознавства» приділяють такі науковці: С.В. Ківалов, М.П. Орзіх, В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, В.В. Копейчикова, А.М. Колодій.

Отже, предмет «Основи правознавства» - курс, який покликаний у стислому обсязі дати студентам максимально повну і практично корисну інформацію про законодавство, вселити поряд з розумінням загальнообов'язковості нормативних установлень повагу до закону і до прав особистості.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!