Роздрукувати сторінку

Основи патентознавства як навчальна дисципліна

« Назад

Патент – це документ, що містить формулу винаходу, що дає можливість встановити обсяг правової охорони і створює такий правовий режим, коли запатентований об'єкт може бути застосований з дозволу патентовласника.

Патент - закріплює пріоритет авторства винаходу, право на його застосування, тривалість функціонування цього патенту.

Основи-патентознавства

У сьогоднішніх умовах становлення науки, техніки і технологій, підвищення обсягу наукової і науково-технічної інформації, стрімкої змінюваності та поновлення знань ґрунтовне значення здобуває навчання у вищій школі високоосвічених спеціалістів, спроможних до індивідуальної роботи, до запровадження в виробничий процес інноваційних і прогресивних результатів.

В курсі розглядаються головні засади, пов'язані з організацією, здійсненням і оформленням науково-дослідної діяльності, дані головні поняття науки; окреслено загальні принципи патентознавства, винахідництва, правової охорони та застосування об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі об'єктів промислової власності; вивчаються структура, правила оформлення, порядок подання та експертизи заявок на винаходи. Дається загальна характеристика і форми науково-технічної інформації, плідну увагу надано змісту і застосування патентної інформації.

Курс «Основи патентознавства» забезпечує спеціальну освіту бакалаврів основ авторського і патентного права, основ патентно-технічної інформації, правової охорони об'єктів промислової власності.

Ціль оволодіння предмету «Основи патентознавства» полягає у сприянні формуванню:

- якості формування шляхом опанування методів аналізу і синтезу об'єктів техніки;

- навичок оформлення патентної документації;

- потреби брати участь в організації діяльності зі збільшення науково-технічних знань, становленню творчої ініціативи, раціоналізаторської і винахідницької роботи, у впровадженні здобутків вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, застосування передового досвіду, які забезпечують високоефективну роботу установи, організацій.

патентне-право

Завданнями вивчення предмету «Основи патентознавства» є:

- одержання знань майбутнім бакалавром з основ патентознавства;

- одержання навичок та вміння практично вирішувати проблеми патентознавства.

Курс «Основи патентознавства» належить до предметів за вибором варіативної частини професійного циклу освітнього плану.

Оволодіння курсу «Основи патентознавства» вимагає головних знань, вмінь і компетенцій студента з курсів: Правознавство.

Процес опанування предмету «Основи патентознавства» направлений на становлення таких компетенцій:

- обґрунтувати прийняття конкретного технічного рішення при створенні технологічних процесів; вибирати технічні засоби і технології з урахуванням екологічних наслідків їх використання;

- планувати і здійснювати фізичні і хімічні експерименти, проводити обробку їх результатів і надавати оцінку похибки, математично моделювати фізичні і хімічні процеси і явища, висувати гіпотези і встановлювати межі їх використання;

- здатний застосовувати знання властивостей хімічних елементів, сполук і матеріалів на їх основі для розв’язання завдань професійної роботи;

- вивчати науково-технічну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід з тематики дослідження.

У підсумку оволодіння предмету студент повинен:

-- знати:

- головні засади та поняття патентного права, авторського права;

- правила оформлення патентної документації;

- права авторів-власників патенту;

- як захищаються патенти - об'єкти інтелектуальної власності.

-- вміти:

- аналізувати об'єкти техніки;

- із сукупності суттєвих ознак розробленого об'єкта складати опис і формулу винаходу, виявляти і доводити його охороноздатність, а також оформляти документи заявки на видачу патенту;

- захищати свої патентні розробки як об'єкти інтелектуальної власності.

-- володіти:

- вмінням утворення нових технологічних процесів на основі системного підходу до досліджуваних об'єктів, розробкою технологічного обладнання і конструкцій виробів;

- навичками правильного оформлення патентної документації.

патент

Свою увагу становленню предмету присвячували такі науковці: С. П. Євсеєв, О.Г. Король, Г. Драпак, М. Скиба.

Отже, швидкоплинність науково-технічного прогресу тісно пов'язана з винахідницьким і раціонізаторським рухом, який безпосередньо залежить від здобутків науки. Тому опанування курсу «Основи патентознавства» є актуальним на даний час.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!