Роздрукувати сторінку

Нотаріальний процес як навчальна дисципліна

« Назад

Нотаріальний процес - це робота нотаріальних структур урегульована засадами нотаріального процесуального права: проведена в окресленому процесуальному порядку.

Змістом цієї діяльності є сукупність взаємних прав та обов'язків суб’єктів процесу - нотаріальних структур та осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Об'єднані нотаріальними правовідносинами, ці суб'єкти проводять процесуальні дії, направлені ж на здобуття окресленої цілі.

Нотаріальний-процес

Ціллю НП є надання суспільних відносин в окресленій законом формі, яка мусить забезпечити захист і охорону прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

НП складають ряд послідовних взаємозалежних етапів, поміж яких є і обов'язкові для проведення кожної нотаріальної дії.

Введення в програму юридичних підрозділів вузів курсу «Нотаріальний процес» свідчить про збільшення значення нотаріату в управлінні органів держави та її охоронної функції. Вивчення студентами названого учбового предмету дозволяє підготовити їх як юристів, що володіють всебічними знаннями, спроможних орієнтуватися в будь-якій області права і здобувати навички, необхідні в практичній роботі.

У програмі курсу розглядається правова природа нотаріальних правовідносин, коло суб’єктів, що здійснюють участь у цих відносинах, їх права і обов'язки. Опанування нотаріального законодавства, практики його здійснення являє собою предмет освітнього курсу «Нотаріат».

Курс утворений з двох частин – загальної та особливої. У загальній частині досліджуються поняття, задачі, засади, компетенція державного і недержавного нотаріату, а також регулююче його роботу законодавство. Особлива частина спрямована на здобуття форм проведення певних видів нотаріальних дій.

нотаріальні-дії

Головна ціль курсу – знайомство з усім обсягом питань нотаріальної роботи та певного законодавства, регулюючого цю роботу, оволодіння студентами змісту і завдань нотаріату, характеристик здійснення окремих видів нотаріальних дій, встановлення різного роду угод.

Основне завдання дисципліни – надання допомоги студентам у створенні вірного сприйняття інституту нотаріату в сьогоднішньому суспільстві як невіддільного і головного елемента громадянського суспільства і країни, а через таке розуміння – здобуття у них передчуття незалежності, свободи разом з професіоналізмом як найбільш важливих якостей сучасного юриста.

В процесі опанування дисципліни передбачається застосування даних інших юридичних і громадських наук – теорії держави і права, цивільного права, кримінального права, адміністративного права, сімейного права, арбітражного, кримінального та цивільного процесів, історії, філософії.

Учбовий процес відбувається у вигляді лекцій, практичних і семінарських занять, а також самостійної праці студентів.

По завершенні вивчення дисципліни студент мусить: володіти уявленнями про місце і роль нотаріату в громадянському суспільстві і країні; знати зміст головних міжнародних і українських правових джерел, що окреслюють нотаріальну роботу; уміти застосовувати одержані знання з учбового предмету в роботі з документами, - законодавчими актами, а також у практичній роботі з громадянами та установами у процесі надання їм юридичних послуг та консультування з правових проблем.

Підсумкова форма контролю знань – залік, в ході якого студент повинен проявити своє уявлення про роль і завдання нотаріату в Україні як інституту країни в захисті прав і свобод громадян, юридичних осіб; знання головних засад законодавства про нотаріальну роботу, проблем правозастосування по діючому законодавству про нотаріат.

нотаріат

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Комаров В.В., Фурса С.Я., Лемик Р.Я.

Отже, курс «НП» - це сукупність заходів, що об’єднують увесь шлях здійснення нотаріальної дії, починаючи з початку звернення клієнта до нотаріуса.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!