Роздрукувати сторінку

Нормотворча діяльність як навчальна дисципліна

« Назад

Нормотворча діяльність держави — спеціалізована робота державних структур, пов'язана з затвердженням (ліквідацією, зміною) законодавчих актів, а також їх систематизацією.

«Нормотворча діяльність» належить до числа додаткових спеціальних дисциплін з підготовки фахівців зі спеціальності «Юриспруденція».

курс-Нормотворча-діяльність

Формування системи регіонального законодавства потребувало розв’язання цілого ряду проблем як теоретичного, так і прикладного напрямку. А саме, постала необхідність наукового осмислення питань співвідношення регіонального і державного законодавства, розмежування правотворчих повноважень, співвідношення юридичної сили законодавчих актів, планування та координації правотворчої роботи, експертизи проектів нормативних правових актів. Досить гостро проявляються принципи освоєння і використання правотворчої техніки, що принципово впливає на якість законодавчих актів.

Все це підтверджує, що поглиблене вивчення регіонального законодавства досить актуально.

Вимоги до рівня підготовки для освоєння дисципліни “Нормотворча діяльність“: включає:

- аудиторні заняття зі студентами (лекції, семінари);

- групові та індивідуальні консультації;

- написання рефератів (у зв'язку з поглибленим вивченням певних інститутів, у кількості годин відведених на самостійну роботу студентів з рекомендованими джерелами;

- здача іспиту.

Нормотворча-діяльність

Метою вивчення курсу «Нормотворча діяльність» є формування у студента уявлення:

- Про сутність і основні напрями конституційного розвитку України на сьогоднішньому етапі;

- З'ясування становлення в Україні державності, аналізу проведеної в країні реформи і формування перспективної моделі державності;

- Забезпечення єдиного правового простору України.

Завданнями вивчення дисципліни «Нормотворча діяльність» зі студентами є знання:

- Поняття і розвитку нормотворчої діяльності в суб'єктах України;

- Місця і ролі конституційних принципів і загальних засад в механізмі правового регулювання правотворчої діяльності суб'єктів України;

- Концепції державної політики щодо розмежування предметів ведення і повноважень між державними, регіональними, і муніципальним рівнями влади;

- Особливості відображення основ конституційного (статутного) устрою суб'єктів України;

- Системи законодавства в суб'єктах України;

- Правотворчого процесу в суб'єктах України;

- Основних проблем спеціальної дисципліни, бачення їх взаємозв'язків в цілісній системі знань і значення їх для реалізації права у професійній діяльності.

Вміти:

- Вільно володіти юридичними поняттями і категоріями;

- Розробляти документи правового характеру;

- Тлумачити закони та інші нормативні правові акти суб'єктів України;

- Юридично правильно кваліфікувати факти й обставини;

- Логічно грамотно висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору з державно-правової проблематики в точній відповідності з законом.

правові-акти

Свою увагу становленню предмету присвятили: С. Головатий, Д. Керимов, С. Комаров, О. Міцкевича, Л. Мурашко, В. Нерсесянца, А. Піголкіна, П. Рабінович, В. Сирих, О. Скрипнюк, Р. Халфін та ін.

Отже, вивчення курсу «Нормотворча діяльність» сприятиме становленню у студентів професійних знань та вмінь у галузі законодавства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!