Роздрукувати сторінку

Мова юридичного фаху як навчальна дисципліна

« Назад

Вибіркова навчальна дисципліна «Мова юридичного фаху» вивчає структуру наукового стилю сучасної української літературної мови; мовні засоби (лексичні, морфологічні, синтаксичні) з погляду їхньої правильності/неправильності, доцільності/недоцільності для організації й вираження думки в наукових текстах; позамовні засоби наукового спілкування; мовні засоби реалізації юридичного дискурсу; функціонування мовних норм у юридичних текстах.

В системі предметів курс «Мова юридичного фаху» реалізує пізнавальну й соціокультурну цілі: пізнавальна мета пов'язана з поданням наукової картини, частиною якого є мова, якою говорить студент-юрист, ознайомленням з основними положеннями науки про мову і, як наслідок, формуванням логічного і абстрактного мислення студентів.

курс-Мова-юридичного-фаху

Студенти повинні знати:

– специфіку функціональних стилів сучасної української мови;

– жанрову диференціацію та мовні засоби наукового, офіційно-ділового, публіцистичного та розмовного стилів;

– основні напрямки вдосконалення навичок грамотного письма та говоріння.

Дисципліна «Мова юридичного фаху» узагальнює найважливіші відомості про сучасну українську літературну мову в його головних функціональних різновидах: науковому, офіційно-діловому, публіцистичному стилях; знайомить з основними напрямками вдосконалення навичок грамотного письма та говоріння.

Знання, отримані студентами при вивченні курсу «Мова юридичного фаху» забезпечують успішне оволодіння дисципліною навчального плану, полегшують соціальну та психологічну адаптацію першокурсників у ВНЗ і суспільстві.

Мова-юридичного-фаху

Дисципліна «Мова юридичного фаху» спирається на шкільний курс української мови, доповнюючи і поглиблюючи його відомостями зі стилістики, культури мовлення. В результаті вивчення курсу «Мова юридичного фаху» студент повинен вміти:

– диференціювати усні або письмові тексти різної стильової приналежність;

– скласти анотацію та реферат наукової статті;

– скласти усний або письмовий текст того чи іншого жанру ділового мовлення;

– визначати тип мовленнєвої помилки і виправляти її, грамотно оформляти письмовий текст (з точки зору орфографії та пунктуації).

Отримані знання, вміння і навички будуть корисними у формуванні професійної компетенції студента як майбутнього мовознавця-дослідника, викладача і перекладача.

Програма курсу передбачає прослуховування лекцій, участь у практичних заняттях, виконання домашніх завдань, контрольних робіт.

юридичний-дискурс

На заліку студент повинен показати знання основних питань курсу «Мова юридичного фаху», виявити розуміння специфіки функціональних стилів української літературної мови, їх жанрового різноманіття і мовних особливостей, а також навички аналізу та ідентифікації текстів різної стильової приналежності.

Студент повинен вміти скласти діловий документ (або ділову папір), підготувати і виголосити усну публічну промову.

Отже, курс «Мова юридичного фаху»,можна сказати, що основний для студентів, адже знання своєї рідної мови є обов’язковим для кожного члена суспільства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!