Роздрукувати сторінку

Міжнародне приватне право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне приватне право направлено на правове регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом. За минулі століття суспільні відносини, що включені в предмет даної сфери права, особливо активно формуються і їх роль і значення зростають все більше і більше.

Освітня дисципліна «Міжнародне приватне право» є загальнопрофесійним предметом і вивчається відповідно до учбового плану. До програми даного курсу включені сучасні проблеми теорії міжнародного приватного права, що ґрунтуються на концепції широкого пояснення його предмета, який має на меті об'єднання в рамках предмета МПП всіх інститутів приватноправового характеру, а також «запозичення» поряд публічно-правових засад, безпосередньо пов'язаних з приватними відносинами (процесуальне право, реєстрація та визнання шлюбів тощо).

Міжнародне-приватне-право

Перед початком оволодіння дисципліни «Міжнародне приватне право», студенти повинні засвоїти і знати цивільне право, підприємницьке право, сімейне право, цивільне процесуальне та арбітражно-процесуальне право, а також трудове право в тій кількості, в якому вони вивчаються на юридичних відділеннях вищих учбових установ відповідно до державного освітнього стандарту. Крім цього, студенти мусять володіти загальними законами логіки та аналізу, знати теорію держави і права, певне законодавство в обсязі освоєних раніше навчальних курсів, а також мати навички діяльності з таким законодавством.

Мета курсу ґрунтується на наданні студентам потрібної кількості знань у області предмета і методу регулювання міжнародного приватного права, його джерел та механізму реалізації норм, що містяться в них, правового положення іноземних фізичних і юридичних осіб, регулювання відносин власності, авторського, патентного права, зовнішньоекономічних операцій, міжнародного цивільного процесу, колізійно-правової регламентації проблем сімейного і трудового характеру та інших областей правового регулювання міжнародних відносин приватного (цивілістичного) напрямку.

Оволодіння дисципліни «Міжнародне приватне право» надасть можливість студентам освоїти сучасні законодавчі прийоми і засоби регулювання цивільних відносин, ускладнених іноземними елементами передбачене в Україні, а також порівняно з деякими правовими структурами інших країн; ознайомитися з засадами правового регулювання сімейних та трудових відносин з участю іноземних громадян, з проблемами міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу.

МПП

У підсумку оволодіння даного предмету студенти повинні:

- знати міжнародні законодавчі документи з приватного права, а також національне законодавство, що окреслює приватні стосунки, ускладнені іноземним елементом у певних областях міжнародного спілкування;

- вміти застосовувати отримані знання на практиці, в тому числі вирішувати відповідні практичні завдання. А також застосовувати отримані знання на державному іспиті;

- володіти навичками діяльності з законодавчими актами світового значення, науковою літературою та аналітичними матеріалами.

Предмет утворений з восьми модулів:

- «Предмет і джерела МПП»;

- «Колізійні норми та їх застосування»;

- «Суб'єкти МПП»;

- «Речові прав, їх придбання та охорона МПП»;

- «Зобов'язальне право у МПП»;

- «Авторське право»;

- «Колізійно-правове регулювання відносин, що не є цивільно-правовими і включені у предмет МПП»;

- «Міжнародне процесуальне право».

приватне-право

Дослідженням становлення предмету займались такі науковці: Павлик Л. З., Фельдман Д. К., Баскин Ю. Я., Раапе Л.

Отже, завдання курсу ґрунтується на висвітленні основних засад загальної й особливої частин МПП, розкриття його системи, предмета регулювання, специфічних засобів правового регулювання, що застосовуються в даній сфері права, особливостей колізійних норм і проблем, що постають в процесі їх використання, викладі окремих інститутів МПП з позиції колізійного та матеріально-правового регулювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!