Роздрукувати сторінку

Міжнародне право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне право являє собою самостійну структуру права, що охоплює сукупність інститутів і областей міжнародного права.

Інститут міжнародного права – це сукупність норм однакової цільової спрямованості, що стосуються певного об'єкта правового регулювання (наприклад, інститут визнання, інститут правонаступництва, інститут міжнародно-правової відповідальності країн).

курс-Міжнародне-право

Галузь міжнародного права – це міжнародно-правові норми, об'єднані єдиним предметом регулювання і регламентують відносини суб'єктів міжнародного права в широкій галузі співробітництва.

Ціллю оволодіння предмету «Міжнародне право» є здобуття студентами потрібних теоретичних і практичних знань у сфері міжнародних цивільних правовідносин.

В процесі оволодіння учбового предмету і самостійного опанування її студентами на базі комплексного підходу до навчання мають вирішуватися наступні завдання:

- навчальна – озброїти студентів знаннями з міжнародного права, окреслює положення забезпечення в Україні додержання фізичними та юридичними особами міжнародних правовідносин, які виявляють зміст міжнародних правових інститутів у сфері цивільного права, їх особливості і специфіку;

- практична – виробити у студентів вміння та здібності по застосуванню в практичній роботі отриманих знань міжнародного права;

- виховна – формувати у студентів переконаність у тому, що проблеми правового регулювання міжнародних правових відносин відносяться до числа головних в соціально-економічному житті.

Міжнародне-право

Курс «Міжнародне право» призначений для підготовки політологів, для яких потрібні базові теоретичні знання і практичні вміння у галузі правового регулювання міжнародних відносин.

Відповідно з призначенням головною ціллю дисципліни «Міжнародне право» є становлення у студентів розуміння ролі міжнародного права на сучасному етапі, виробити у студентів розуміння ролі України у розв’язанні виникаючих міжнародно-правових проблем, питань співвідношення міжнародного права та вищої політики держав.

Освітні підсумки предмету:

- знання основ міжнародного права;

- знання міжнародно-правової термінології, використовуваної при вивченні сучасних проблем і договорів, які застосовуються для регулювання міжнародних відносин;

- знання і вміння проводити аналіз основних понять і тенденцій розвитку міжнародно-правових явищ, що окантовуються в даному курсі.

В процесі оволодіння дисципліною «Міжнародне право» у студентів мусять виробитись аналітичні компетенції:

- Здатність до оцінки і класифікації даних.

- Вміння перетворювати інформацію в знання, ефективно зберігати, використовувати і представляти отримані знання.

- Спроможність вести ефективну дискусію в науковому середовищі, представляти і захищати свої письмові роботи.

- Знання основних глобальних тенденцій і врахування їх впливу на становлення міжнародного права.

- Спроможність до порівняльного аналізу і синтезу (компаративістика).

- Здатність до ефективного спілкування (усного та письмового).

міжнародні-правові-відносини

Дослідження формування дисципліни «Міжнародне право» здійснюють такі науковці: Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Черкес М.Ю., Репецький В.М.

Отже, курс «Міжнародне право» є актуальним на даний час, адже сприяє опануванню у студентів знань з проблем співвідношення міжнародного права та вищої політики країн.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!