Роздрукувати сторінку

Міжнародне медичне право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне медичне право називають новою галуззю сучасного права.

Міжнародне медичне право — це частина міжнародного права, що регулює міждержавні відносини з питань охорони здоров'я і медицини.

Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується інтенсивним розвитком права і правознавства. Відбувається становлення нових та удосконалення вже існуючих правових галузей та інститутів, переоцінка і зміна орієнтирів у правознавстві. Збільшення юридичного і соціального значення окремих галузей права зумовлено зростанням соціальної значимості регульованих цими галузями суспільних відносин. Так сталося і з медичним правом.

медичне-право

Медицина в сучасному світі відіграє виняткову роль у житті людини і суспільства в цілому. Немає людей, які не стикалися б з нею, вперше зустрічаючись при народженні і не розлучаючись аж до смерті. Таким чином, соціальну значимість відносин у сфері надання медичних послуг важко переоцінити. Правове регулювання даної сфери в Україні в період з початку 90-их років ХХ століття розвивається досить інтенсивно, хоча багато питань залишаються неврегульованими і донині. Специфіка предмета регулювання очевидна, сукупність нормативних актів, що діють у цій сфері, досить велика, що і дозволяє розглядати медичне право як самостійний структурний елемент української правової системи. У свою чергу воно само характеризується певною системністю, тобто складається з певних правових інститутів, таких як, право громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу; права пацієнтів; обов'язки медичних установ; медичне страхування; контроль якості медичної допомоги; відповідальність за заподіяння шкоди при наданні медичних послуг та інших.

Як і всі правові галузі медичне право виконує ряд галузевих функцій, які мають виражену специфіку. Регулятивна статистична функція медичного права виражається в закріпленні права громадян на охорону здоров'я, а також організаційних засад системи охорони здоров'я. Регулятивна динамічна функція полягає у впливі на суспільні відносини у регульованій сфері. Специфічність охоронної функції медичного права проявляється в тому, що під охорону взято такі пріоритетні і невідчужувані особисті блага як життя і здоров'я.

Міжнародне-медичне-право

Для майбутніх юристів важливим є той аспект, що в перспективі кількість спорів в судовій практиці, пов'язаних з наданням медичних послуг, буде неухильно зростати. І для кваліфікованого захисту прав як пацієнтів, так і медичних установ в таких справах потрібні грамотні фахівці.

Таким чином метою курсу «Міжнародне медичне право» є формування у студентів – юристів чіткого і цілісного уявлення про основні інститути даної правової галузі та в цілому про її значення в даний час.

Завдання курсу «Міжнародне медичне право» полягають в набутті студентами наступних основних навичок:

- аналізувати нормативні акти, що становлять правову базу курсу, і вільно орієнтуватися в них;

- оперувати спеціальною термінологією, яка витікає з особливостей правовідносин з надання медичних послуг;

- грамотно складати необхідні юридичні документи для представництва і захисту прав та інтересів сторін цих правовідносин;

- характеризувати особливості відповідальності за заподіяння шкоди при наданні медичних послуг.

Дисципліна входить до варіативної частини професійного циклу як дисципліни за вибором. Змістовно вона покликана поглибити знання студентів у сфері правового регулювання надання медичних послуг.

Рівень початкової підготовки студента для успішного опанування дисципліни: Знати основні закономірності функціонування і розвитку права, його сутність і функції, систему права, механізм і засоби правового регулювання, реалізації права, особливості державного і правового розвитку України, роль держави і права в політичній системі суспільства, у суспільному житті.

міжнародне-право

Дослідженням розвитку дисципліни займаються такі визначні науковці: Бєсєдкіна Н.І., Дмитрієв Ю.А., Іваєва Э.А., Шленьова Е.В.

Отже, викладеним пояснюється доцільність вивчення студентами юридичного факультету даного курсу. Крім того, необхідно зазначити, що жоден з вищевказаних найважливіших інститутів медичного права не розглядається в рамках базових навчальних дисциплін, що вивчаються в юридичних вузах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!