Роздрукувати сторінку

Міжнародна безпека як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародна безпека – двоєдиний стан міжнародної системи, при якому:

1) забезпечується національна безпека кожної з держав;

2) виключаються будь-які порушення миру і дотримуються загальновизнані принципи міжнародного права.

Мета курсу Міжнародна безпека - увести студентів у сучасну проблематику міжнародної та європейської безпеки, розкрити парадигму безпеки, що включає в себе такі поняття, як національна безпека, регіональна безпека та міжнародна безпека в якості взаємопов’язаних складових частин.

Міжнародна-безпека

Курс «Міжнародна безпека» вивчає одну з найскладніших проблем теорії міжнародних відносин – проблему безпеки. Особливістю даної дисципліни є те, що всі категорії та поняття, які вивчаються в її межах, носять дискусійний характер.

Головна мета курсу Міжнародна безпека – сформувати в студентів розуміння сутності поняття безпеки, еволюції та трансформації безпеки в контексті розвитку міжнародних відносин, а також факторів, що впливають на цю трансформацію. Необхідною складовою є вивчення всього комплексу аспектів міжнародної та європейської безпеки на початку ХХІ століття.

Методологічною основою курсу є системний підхід, а також сучасні концепції «кооперативної» безпеки, теорії демократичного вибору, антропологічний підхід.

міжнародна-система

Завдання курсу Міжнародна безпека:

- сформувати у студентів чітке уявлення про понятійний апарат, пов'язаний з дослідженням проблем міжнародної та регіональної (європейської) безпеки;

- розкрити студентам ґенезу розвитку парадигми міжнародної безпеки та її базові характеристики на рубежі ХХ – ХХІ ст.;

- розкрити студентам ґенезу розвитку парадигми європейської безпеки та її особливості у постбіполярному світі;

 - розкрити моделі міжнародної безпеки та моделі європейської безпеки;

- розкрити компоненти, які складають сучасну парадигму міжнародної та європейської безпеки;

- сформувати навички стратегічного аналізу, сприяти написанню аналітичних робіт.

Вільне володіння понятійним апаратом курсу, вміння орієнтуватися в джерелах і літературі, розуміння логіки формування постбіполярної парадигми безпеки, розуміння сутності та особливостей проблеми європейської безпеки, її моделей та тенденцій розвитку. Особливості та специфіка загроз Європейської безпеки, а також її моделей.

Основними формами навчання є лекції, семінарські заняття та самостійна робота студентів. Контроль за рівнем підготовки студентів здійснюватиметься наступним чином:

– поточний (перевірка знань на семінарах, тестах та самостійних домашніх роботах);

– проміжний (модульна контрольна робота);

– у разі невиконання програми – семестровий (у вигляді екзамену).

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», «Спеціаліст». Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з зразковою структурою навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою.

міжнародне-право

Свою увагу становленню курсу Міжнародна безпека приділяли такі науковці: Бодрук О.С., Грубов В., Корсаков Г.В.

Отже, важливий фактор забезпечення міжнародної безпеки – дотримання прав людини. Держави зобов'язані розробити міжнародні угоди, що визначають критерії співробітництва держав у забезпеченні прав людини на основі загальновизнаних норм міжнародного права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!