Роздрукувати сторінку

Митне право як навчальна дисципліна

« Назад

Митне право - комплексний учбовий предмет. В курсі опановуються питання, що належать до митного права як сукупності правових норм, що координують суспільні відносини в області митної справи.

Митне право є досить новою комплексною сферою права, становлення якої триває і по сьогоднішній день.

курс-Митне-право

Витоки митної справи та її правового регулювання простежуються з V ст. до н. е. Достовірно відомо про існування митних порядків у давньогрецьких містах Причорномор'я, таких, як Ольвія, Херсонес, Пантікапей та ін.. В значній частині це було пов'язано з їх торгівлею зі скіфськими племенами. Першим доказом існування митного права у той час є юридична пам'ятка - висічений на кам'яній плити Пальмірський митний тариф (територія сучасної Сирії, 137 р. до н. е.).

До сер. 90-х рр. минулого століття воно не досліджувалось і в якості окремої освітньої дисципліни, якщо не вважати спеціалізованих митних учбових установ. У радянський період митне право можна було з повною підставою віднести до підгалузі адміністративного права, що деякі дослідники за інерцією роблять до сих пір. Між тим в останнє десятиліття ситуація змінилася принципово. Досить сказати, що до одної третини дохідної частини державного бюджету дають митні платежі. Отже, викладання курсу «Митне право» є актуальним на сьогоднішній день.

Мета курсу «Митне право» носить комплексний характер і складається з наступних компонентів:

- досягнення усвідомлення студентами місця митного права в ряду юридичних дисциплін і його ролі у розвитку держави та забезпеченні економічної безпеки останнього;

- забезпечення розуміння студентами суті правових норм, існуючих в митній справі та розвиток навичок їх кваліфікованого застосування на практиці;

- становлення правової свідомості студентів, їх правове виховання.

митна-справа

Зазначена мета курсу «Митне право» досягається шляхом послідовного вирішення наступних завдань:

- освоєння студентами базових понять і принципів, характерних для митного права;

- вивчення студентами структури митних органів України і виконуваних ними функцій;

- вивчення студентами термінології, теорії та практики митної справи;

- вивчення студентами нормативно-правових актів, що використовуються в митній справі;

- ознайомлення студентів з друкованими роботами провідних вчених і фахівців-практиків, присвячених проблемам митного права та митної справи;

- використання різних форм поточного і проміжного контролю знань: семінарів, написання письмових робіт, виконання тестових завдань.

Правові поняття, що розглядаються в курсі, перетинаються з іншими юридичними та економічними дисциплінами. Ступінь їх засвоєння істотно впливає на гармонізацію знань отриманих при вивченні таких предметів як адміністративне право, міжнародне приватне право та ін.

У відповідності з вимогами, що пред'являються до студентів, які вивчають «Митне право» вони повинні продемонструвати наявність таких навичок:

а) вміння орієнтуватися в митному законодавстві, знати основні інститути митного права;

б) грамотно застосовувати положення чинного митного законодавства на практиці;

в) знати і здійснювати свої права і нести обов'язки по митному праву незалежно від сфери власної професійної діяльності.

Митне-право

Проблемам становлення дисципліни присвячують свою діяльність такі науковці: Юлдашев О. Х., Железняк Н. М., Шишка Р. Б., Сергієнко В. В.

Отже, курс «Митне право» займає чільне місце в системі підготовки фахівців цивільно-правової спеціальності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!