Роздрукувати сторінку

Методологія сучасного правознавства як навчальна дисципліна

« Назад

Методологія сучасного правознавства — 1) у вузькому значенні — вчення про принципи, способи, прийоми наукового пізнання предмета теорії держави і права. У цьому значенні методологія теорії держави і права являє собою теоретичне пояснення підстав і принципів об'єктивного пізнання державно-правової дійсності, а також логічні способи і прийоми її дослідження; 2) у широкому — сукупність методологічних підходів, світогляд дослідника, а також вироблена наукою система методів пізнання, юридичних понять і категорій.

Мета дисципліни – формування і розвиток у студентів навичок проведення наукових досліджень у галузі права; розкриття творчого наукового потенціалу студентів; розробка методології конкретних наукових досліджень (магістерських дисертацій).

методологічний-підхід

Завданнями освоєння дисципліни «Методологія сучасного правознавства» є:

− аналіз сучасних методологічних підходів в області гуманітарного знання;

− аналіз сучасних методологічних підходів у галузі юриспруденції;

− вивчення історичних типів і форм методології держави і права;

− визначення ключових методологічних характеристик конкретного методологічного підходу;

− дослідження сучасних типів праворозуміння і способів обґрунтування права;

− з'ясування специфіки методів пізнання в гуманітарній сфері взагалі та в юриспруденції зокрема.

Методологія-сучасного-правознавства

По завершенню курсу «Методологія сучасного правознавства» студент повинен:

- отримати уявлення про тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної правової науки взагалі і теоретико-правової та історико-правової науки, зокрема, про актуальні проблеми, що потребують наукової розробки;

- з'ясувати зміст категорії «методологія сучасного правознавства» на абстрактно-теоретичному та практичному рівнях;

- виявити специфіку досліджень в галузі теорії та історії права і держави, вчень про право і державу;

- навчитися формулювати цілі і завдання наукового дослідження, обґрунтовувати її актуальність і наукову новизну;

- освоїти методику висунення, обґрунтування і перевірки наукових гіпотез;

- отримати знання про основні методи досліджень, що застосовуються в юриспруденції (як загальнонаукові, так і приватні);

- навчитися добирати і застосовувати методи, відповідні змісту, цілям і завданням конкретного дослідження; визначати доцільність їх застосування в конкретному випадку;

- навчитися формулювати та відстоювати власну наукову позицію.

Викладання курсу ведеться на інтерактивних методиках, які передбачають взаємодію викладача зі студентами в процесі навчання на основі принципів колегіальності і співробітництва. Тим самим у викладанні курсу акцент зміщується в бік семінарів, в ході яких передбачається узгодження ідей і думок учасників семінару, щоб колективними зусиллями вийти на новий рівень осмислення проблеми.

В ході викладання курсу можуть бути використані форми «круглого столу», дискусії, рольової та ділової гри, застосовуватися метод «мозкового штурму», може здійснюватися навчання на основі гіпотетичних справ і фабул («case-stady»), а також вестися рефлексивний аналіз того, що відбувається в ході навчання.

В процесі викладання курсу викладач веде індивідуально з кожним студентом розробку тем магістерських дисертацій, визначаючи цілі, задачі, методи досліджень. В ході семінарів студенти обмінюються знаннями і досвідом розробки наукових проблем, оволодівають методами наукових досліджень.

Складність освоєння курсу полягає в руйнуванні наявних у студентів уявлень про навчальний процес, коли викладач «обрушує» на студента величезний обсяг наявних у нього знань з тієї чи іншої галузі у вигляді інформації, не піклуючись про те, яка частина цієї інформації перейде в знання студента. Система вітчизняної освіти формує знання, в той час як студент в ході навчання повинен володіти і навичками.

Тому стосовно до даного курсу мова йде не тільки про те, як передати студентам інформацію з галузі методології права, навіть не про те, які форми і методи навчання використовувати, щоб інформація, отримана від викладача, трансформувалася в знання учнів, а в набагато більшій мірі про те, як озброїти студентів конкретними навичками проведення правових досліджень, які знадобляться їм: а) при написанні магістерських дисертацій (завдання мінімум); б) при проведенні будь-якого роду правових досліджень, як для наукових, так і для практичних потреб (завдання максимум). Відповідно, студент, що проходить навчання в рамках даного курсу, може сам поставити для себе планку, до досягнення якої він прагне.

методологія-теорії-держави-і-права

Отже, даний курс розрахований на розкриття творчого наукового потенціалу студентів. У ході опанування курсу студенти не тільки отримують уявлення про складну область методології правознавства та знання про методи правових досліджень (як загальнонаукові, так і приватні), але і ці знання застосовувати, оволодіваючи навичками дослідницької роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!