Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Методика та методологія міжнародно-правових досліджень

Методика та методологія міжнародно-правових досліджень як навчальна дисципліна

« Назад

Методика та методологія міжнародно-правових досліджень - курс призначений для студентів, що навчаються в магістратурі за спеціальністю "Юриспунденція".

Враховуючи той факт, що ступінь магістра права, на відміну від бакалавра та спеціаліста, припускає більш глибоке знання не тільки практичних аспектів юриспруденції, але і її методологічних проблем, студентам надається можливість ознайомитися з історією вітчизняної і зарубіжної юриспруденції, а також з методологією юридичного пізнання.

Методика-та-методологія-міжнародно-правових-досліджень

Мета курсу «Методика та методологія міжнародно-правових досліджень» - дати історичний огляд розвитку юриспруденції і викласти вчення про методи юридичної науки.

Завдання спецкурсу:

- ознайомити студентів із зарубіжною і вітчизняною історією розвитку юридичної науки;

- сприяти формуванню у студентів навичок вивчення права за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів пізнання;

- підготувати студентів до практичного використання знань, отриманих в результаті теоретичних досліджень.

Для вивчення курсу необхідно використовувати підручники, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних друкованих виданнях як на українській, так і на іноземних мовах, а також інтернет-ресурси.

В якості підсумкової перевірки знань, отриманих в результаті курсу «Методика та методологія міжнародно-правових досліджень», студенти здають залік. Представляється, що для одержання позитивної оцінки студент повинен показати не тільки достатній рівень знання з історії і методології юридичної науки, але і показати певний рівень практичного оволодіння методологією дослідження.

методологія-досліджень

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- основні філософсько-правові закономірності та філософсько-правові категорії;

- підстави філософсько-правового осмислення правової реальності;

- принципи професійного мислення сучасного юриста;

- основи правової культури.

2. повинен вміти:

- застосовувати отримані знання для розуміння закономірностей розвитку держави і права;

- застосовувати отримані знання для використання в процесі правотворчості;

- застосовувати отримані знання в науково-дослідній роботі.

3. повинен володіти:

- основними навичками філософсько-правового аналізу;

- виявлення і зіставлення найважливіших філософсько-правових ідеологій;

- прийомами методології правової науки.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- цілісне уявлення про історію і розвиток юридичної науки. окремих концепцій праворозуміння, теорій походження держави;

- основи юридичного світогляду;

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

юридична-наука

Свою увагу становленню дисципліни приділяли такі науковці: Шкатулла В.І., Надвікова В.В, Мелехін А.В., Алексєєв С.С.

Отже, програма складена таким чином, щоб підготувати студента до роботи в науково-дослідних установах, вступу в аспірантуру, викладання права, а також роботи за фахом в якості експерта в органах правотворчості і в інших областях, де необхідні спеціальні пізнання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!