Роздрукувати сторінку

Кваліфікаційна робота (право) як навчальна дисципліна

« Назад

Кваліфікаційна робота є одним із складових елементів комплексу державної атестації студента. Основна мета атестації полягає у визначенні рівня теоретичної підготовки студента до вирішення професійних завдань.

Кваліфікаційна робота (право) – навчальний предмет для студентів юридичних спеціальностей.

випускні-кваліфікаційні-роботи

Метою курсу «Кваліфікаційна робота (право) є привити навички студентам у написанні випускних кваліфікаційних робіт.

У Державному освітньому стандарті, який містить положення щодо реалізації програми підготовки юриста, наведені виключно високі вимоги, що висуваються до випускника. Він повинен вміти:

• тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти, здійснювати їх правову експертизу;

• юридично правильно оцінювати факти і обставини, давати кваліфікований висновок, приймати рішення і вчиняти інші дії у точній відповідності з законом, розкривати і установлювати факти правопорушень;

• вивчати законодавство і практику його застосування, орієнтуватися в спеціальної літературі, володіти навичками збору інформації, що має значення для аналізу судової та адміністративної практики, складання відповідних документів і т. п.

Кваліфікаційна-робота-право

Студент освоївши дисципліну «Кваліфікаційна робота» повинен володіти наступними компетенціями:

а) загальнокультурними:

- володіє культурою мислення, здатний до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

- вміє логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову;

- здатний знаходити організаційно-управлінські рішення і готовий нести за них відповідальність;

- вміє використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності;

- усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

б) професійними:

- здатний проектувати організаційну структуру, здійснювати розподіл повноважень та відповідальності на основі їх делегування;

- здатний брати участь у розробці стратегії управління людськими ресурсами організацій, планувати і здійснювати заходи, спрямовані на її реалізацію;

- володіє методами управління проектами і готовий до їх реалізації з використанням сучасного програмного забезпечення.

Спеціальний розділ стандарту присвячений критеріям державної підсумкової атестації юриста, де значне місце відводиться також вимогам до випускної кваліфікаційної роботи - теоретичного або експериментального дослідження однієї з актуальних тем в області юриспруденції.

Дисципліна «Кваліфікаційна робота (право)» ставить перед собою завдання:

- своєчасність виконання випускної кваліфікаційної роботи;

- актуальність розглянутої проблеми;

- ступінь дослідженості проблеми в теорії і на практиці;

- рівень теоретичного дослідження проблеми у випускній роботі;

- використання слідчої, прокурорської та судової практики;

- використання статистичних показників, що характеризують різні явища суспільного життя та діяльність судових і правоохоронних органів;

- висунення пропозицій, спрямованих на вдосконалення закону і підвищення ефективності діяльності судових і правоохоронних органів щодо його застосування;

- дотримання нормативних вимог;

- успішний публічний захист.

курс-Кваліфікаційна-робота

Дослідженням розвитку дисципліни займаються такі вчені: Мороз І.В., Леонов В.П., Кузнецов І.Н. та ін.

Отже, курс «Кваліфікаційна робота (право)» є досить актуальним, адже сприяє закріпленню у студентів навичок написання дипломних,магістерських робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!