Роздрукувати сторінку

Кваліфікація окремих видів злочинів як навчальна дисципліна

« Назад

В перекладі з латинської мови поняття «кваліфікація» значить якість. Відповідно до цього кваліфікація злочину є віднесення здійсненого за якісними характеристиками до певного рангу, виду злочинів.

Про кваліфікацію злочинів стверджують у двох значеннях:

- як про діяльність, окреслений послідовний процес;

- як про результат роботи, підсумкову правову оцінку суспільно небезпечної форми поведінки і закріплення цієї оцінки у певному процесуальному документі.

дисципліна-Кваліфікація-окремих-видів-злочинів

Ціллю оволодіння дисципліни «Кваліфікація окремих видів злочинів» є фундаментальна та спеціальна підготовка юристів, яка направлена на ґрунтовне засвоєння отриманих теоретичних знань, прищепити студентам стійкі навички і уміння практичного використання кримінально-правових норм у боротьбі зі злочинністю.

Бакалавр за напрямом навчання «Юриспруденція» має вирішувати такі професійні задачі відповідно до видів професійної праці:

- нормотворча робота;

- участь в підготовці нормативно-правових актів;

- правозастосовна робота;

- прийняття та ухвалення в рамках посадових обов'язків рішень, а також здійснення дій, пов'язаних з реалізацією правових норм; формування юридичних документів;

- правоохоронна праця;

- забезпечення законності, правопорядку, безпеки особистості, суспільства і країни;

- здійснення охорони громадського спокою;

- припинення, ліквідація, розкриття, виявлення правопорушень;

- захист приватної, державної, муніципальної та інших видів власності.

кваліфікація-злочинів

В період опанування курсу студенти повинні отримати уявлення про вірну кваліфікацію злочинів, про виявленні особливості конструкції конкретного складу злочину (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона) про правильне виокремлення кримінально-правових особливостей.

«Кваліфікація окремих видів злочинів» є дисципліною, що формує компетенції, необхідні для професійної роботи випускників. Вхідні знання, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, встановлюються в період вивчення професійного циклу: кримінального права (Загальна частина) Б. 3.12, кримінального права (Особлива частина) Б. 3.13, кримінології Б. 3.1.5.

Для оволодіння учбового предмету «Кваліфікація окремих видів злочинів» студент мусить знати:

- головні засади галузевих юридичних і спеціальних наук;

- поняття і зміст важливих понять, категорій, інститутів, правових статусів правовідносин у різноманітних сферах матеріального і процесуального права.

В підсумку оволодіння курсу «Кваліфікація окремих видів злочинів» студент мусить:

Знати:

- природу і сутність держави і права;

- головні особливості виникнення, функціонування і становлення держави і права, історичні види та форми держави і права, їх зміст і функції;

- головні засади галузевих юридичних і спеціальних наук, сутність і положення основних понять, категорій, інститутів, правовий ранг правовідносин у різноманітних сферах кримінального права;

- основи загальної теорії кваліфікації злочинів;

- поняття, зміст, загальні і спеціальні правила кваліфікації злочинів;

- механізм кваліфікації злочинів;

- поняття та склад злочину як юридичної основи кримінально-правової кваліфікації;

- поняття та види конкуренції кримінально-правових норм, її значення для кваліфікації злочинів;

- методи кримінологічних досліджень;

- якісні і кількісні особливості злочинності, її окремих форм та видів;

- причини і умови деяких видів і форм злочинності.

Вміти:

- давати достовірну кримінально-правову оцінку дій учасників у злочинах;

- глибоко і всебічно аргументувати свої погляди з дискусійних теоретичних питань кримінології;

- оцінювати кримінологічну ситуацію на певній території.

Кваліфікація-окремих-видів-злочинів

Дослідженням питань становлення та розвитку даного курсу займаються такі вчені: Стеблинська О.С., Созанський Т.І., Лемешко О. М., Мельников А. М. та ін.

Отже, дана навчальна дисципліна є основою для подальшого вивчення криміналістики, особливого виробництва та інших юридичних дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!