Роздрукувати сторінку

Кримінальне право - Загальна частина як навчальна дисципліна

« Назад

Кримінальне право є однією з провідних серед юридичних курсів дисциплін, знання його багато в чому визначає обличчя майбутнього фахівця.

Разом з тим – це одна з найскладніших дисциплін як за труднощами засвоєння, так і за обсягом навчального матеріалу.

КП ЗЧ

Студенти опановують Загальною частиною кримінального права, у якій розглядаються основні кримінально-правові інститути і поняття. Загальна частина є методичною основою для вивчення Особливої частини, тобто конкретних видів злочинної діяльності, передбачених у Кримінальному Кодексі України. Поділ курсу на Загальну і Особливу частини визначено необхідністю кращого засвоєння матеріалу, разом вони складають єдине і неподільне.

Мета дисципліни – закріплення і поглиблене вивчення теоретичного матеріалу, засвоєного студентами лекційного курсу і самостійного ознайомлення з навчальною літературою. Конкретні завдання допоможуть студенту вивчити норми кримінального права, придбати навички правильного застосування законів про кримінальну відповідальність. В основу завдань покладені конкретні кримінальні справи з судової практики Верховного Суду України, а також з місцевої слідчо-судової практики.

Семінарсько-практичні заняття включають в себе розгляд основних теоретичних постулатів теми і вирішення запропонованих завдань. Необхідною умовою успішної участі в семінарсько - практичних заняттях є ретельна підготовка до них, яка включає в себе засвоєння лекційного матеріалу, вивчення теми за підручниками та навчальними посібниками, використання рекомендованих наукових робіт.

кримінальне-право

Багато студентів при підготовці до занять конспектують підручник, журнальні статті, розділи наукових робіт. Така підготовка до семінарсько - практичних занять допомагає студентам глибше засвоїти основні положення теми, виділити головне в ній, вільніше орієнтуватися у процесі занять у вивченому матеріалі. Тому конспектування навчального матеріалу вельми бажано, хоча і не є обов'язковою вимогою.

У результаті вивчення курсу «КП ЗЧ» студент повинен володіти наступними компетенціями:

I. Загальнокультурними:

- усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє достатнім рівнем професійної правосвідомості;

- здатний сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики юриста;

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;

- здатний логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову;

- має нетерпиме ставлення до корупційної поведінки, шанобливо ставиться до права і закону;

- прагне до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності.

II. Професійними:

- здатний застосовувати нормативні правові акти, реалізовувати норми матеріального і процесуального права у професійній діяльності;

- здатний юридично правильно кваліфікувати факти й обставини;

- володіє навичками підготовки юридичних документів;

- здатний давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних видах юридичної діяльності.

Робота з вивчення курсу кримінального права повинна носити послідовний і систематичний характер. Тільки такий підхід може забезпечити міцне і самостійне засвоєння матеріалу, успішну підготовку до практичних занять, написання курсових робіт, своєчасну здачу іспиту. Роботу доцільно здійснювати в наступному порядку: ознайомлення з програмою, вивчення матеріалів лекцій, законодавчого та іншого нормативного правового матеріалу, вивчення навчального матеріалу (підручники, навчальні посібники), вивчення додаткової наукової літератури з проблем Загальної частини кримінального права. Доцільно, щоб вивчення матеріалів супроводжувалося їх конспектуванням, що може сприяти їх ефективному засвоєнню.

Кримінальне-право-Загальна-частина

Дослідженням становлення предмету «Кримінальне право. Загальна частина» займаються такі науковці: Музика А. А., Наден О. В., Стрекалов Є. Ф., Мирошниченко Н. А.

Отже, курс «Кримінальне право. Загальна частина» є важливою сходинкою до повного оволодіння змістом курсу «Кримінальне право». Кримінальне право – досить логічне право, кожна наступна тема закономірно випливає з попередньої, всі теми взаємопов'язані. Тому Кримінальним правом треба займатися систематично, не пропускаючи лекційні та практичні заняття, творчо підходити до його пізнання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!