Роздрукувати сторінку

Кримінальне право як навчальна дисципліна

« Назад

«Кримінальне право» є базовою дисципліною частини професійного циклу головної навчальної програми бакалаврату за напрямом освіти «Юриспруденція».

«Кримінальне право» - один з фундаментальних і профілюючих предметів у ВНЗ юридичного напрямку. Без поглибленого і міцного знання кримінального права не може бути повноцінного професійно юриста. Це пояснюється важливою роллю кримінального права в регулюванні та захисті суспільних правових відносин, його важливим місцем серед юридичних курсів, органічною взаємодією кримінального права з іншими областями права – кримінальним процесом, кримінологією, кримінально-виконавчим правом, криміналістикою, судовою психіатрією і медициною, цивільних, підприємницьких, трудовим, адміністративним правом. Кримінальне право лежить в основі роботи судових та правоохоронних структур - суду, прокуратури, міліції та інших.

кримінальне-законодавство

Мета курсу - сформувати у студентів знання і розуміння головних принципів, понять кримінального права, а також уміння застосовувати одержані знання та вміння у певній діяльності практикуючого юриста.

Зміст курсу – визначення предмету курсу кримінального права України як сфери права і наукового предмету.

Опанування основних принципів, інститутів і понять загальної та особливої частини кримінального права, вивчення кримінального законодавства України і вироблення уміння практично використовувати норми кримінального кодексу щодо конкретних суспільних діянь.

Курс складається з лекцій та практичних занять (семінарів).

Лекції читаються на основі чинного кримінального законодавства, порівняльного аналізу з законодавством інших країн, навчальної спеціальної літератури.

Кримінальне-право

Практичні заняття (семінари) організуються в двох формах: 1) обговорення теоретичних питань, як у формі відповідей на поставлені викладачем питань, так і у формі наукових повідомлень; 2) рішення навчальних завдань (казусів), заснованих на матеріалах конкретних кримінальних справ.

Обов'язкові джерела: нормативні матеріали, матеріали судової практики та спеціальна література.

Від студентів вимагається відвідування лекцій та семінарських занять, обов'язкова участь в атестаційних випробуваннях. Особливо цінується активна робота на семінарі, а також кількість контрольних робіт та екзаменаційних есе.

Для успішної роботи в ході практичного (семінарського) заняття студент повинен прочитати рекомендовану викладачем літературу по темі заняття, ознайомитися з судовою практикою і активно брати участь в обговоренні питань, винесених на семінарські заняття. Усні виступи студентів у ході дискусії на семінарському занятті, хороше знання закону і судової практики, вміння викласти та проаналізувати положення, викладені у спеціальній рекомендованій літературі є головним критерієм вищої екзаменаційної оцінки.

Студент повинен мати уявлення:

- про історію становлення кримінального законодавства;

- про політику країни у сфері кримінального права;

- про головні завдання кримінального права.

Знати:

- головні принципи і зміст кримінального права;

- діюче кримінальне законодавство, практику його використання.

Вміти:

- користуватися прийомами тлумачення кримінального закону;

- використовувати норми кримінального права для розв’язання конкретних ситуацій;

- грамотно аналізувати конкретну ситуацію з позиції наявності (відсутності) в діянні складу злочину.

кримінальне-право-України

Дослідженням розвитку предмету «Кримінальне право» займаються такі науковці: Музика А. А., Наден О. В., Стрекалов Є. Ф., Мирошниченко Н. А.

Отже, курс «Кримінальне право» - одна із найважливіших дисциплін правового циклу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!