Роздрукувати сторінку

Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

« Назад

Конституційне право зарубіжних країн – навчальний предмет, який вивчають студенти юридичних спеціальностей.

КПЗК є однією з основних галузей юридичної науки. Курс «Конституційне право зарубіжних країн» націлений на підготовку фахівців – юристів, на розвиток і поглиблення їх загальної професійної культури і активне використання в практичній діяльності випускників отриманих правових знань, на задоволення зрослих потреб у порівняльному аналізі українських і зарубіжних інститутів конституційного права, що викликано необхідністю врахування світового досвіду конституційного розвитку при побудові в Україні демократичної правової держави.

конституційне-право

Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб продемонструвати, що сучасні тенденції розвитку суспільного ладу в різних країнах світу необхідно тягнуть держави до формування правової, демократичної, соціальної, світської держави.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- поглибити уявлення про свободу і рівність, про справедливість і право, закон і законність;

- розширити знання про належний громадський і державний устрій;

- удосконалити погляди на права і свободи людини і громадянина, форми і принципи взаємовідносин держави і особи;

- проаналізувати тенденції розвитку конституційного права протягом минулих двохсот років;

- проаналізувати міжнародні конституційно-правові стандарти;

- проаналізувати основи організації законодавчої, виконавчої та судової влади в сучасних демократичних державах;

- продовжити спільно з викладанням інших дисциплін, формування у студента високого наукового світогляду;

- формувати у студента вміння аналізувати основи суспільного ладу, закономірності організації державної влади, дотримання основних прав і свобод людини і громадянина у різних країнах світу для того, щоб вміти передбачити майбутні перетворення держави і права;

- формувати у студента навички пошуку нових шляхів розвитку держави і права, спираючись на досвід сучасних держав.

Конституційне-право-зарубіжних-країн

Студент, після оволодіння дисципліною «Конституційне право зарубіжних країн»:

- усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії;

- шанобливо відноситься до права і закону;

- володіє логічною культурою мислення, здатний до сприйняття інформації, володіє логічними методами абстрагування, узагальнення, аналогії, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, класифікації, систематизації;

- здатний логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову мову;

- здатний використовувати основні положення і методи соціальних і гуманітарних наук, філософії для оцінки фактів, документів, обставин в історії держави і права, для аналізу політико-правових теорій в історії правової думки;

- здатний аналізувати сучасні соціально значущі проблеми та процеси;

- розуміє сутність і значення інформації в становленні сучасного інформаційного суспільства, усвідомлює небезпеки і загрози, що виникають у цьому процесі;

- працює з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

- володіє необхідними навичками спілкування іноземною мовою;

- знає основні закономірності виникнення, функціонування і розвитку держави і права, історичні типи та форми держави та права;

- знає основні історичні етапи та закономірності становлення і розвитку держави та права зарубіжних країн;

- знає основи суспільного ладу, форми держави, механізм країни, систему права України; правові системи сучасності; механізм правового регулювання.

Освоєння дисципліни базується на вивченні попередніх курсів:

- Муніципальне право;

- Міжнародне право;

- Міжнародне приватне право.

КПЗК

Дослідженням становлення предмету займались такі науковці: Владиченко С. Д., Хорт І. В., Баглай М.В.

Отже, курс «Конституційне право зарубіжних країн» є досить вагомим у навчанні студентів-юристів,адже саме він надає ґрунтовні знання про правові норми становлення конституційних засад закордону.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!