Роздрукувати сторінку

Конституційне право як навчальна дисципліна

« Назад

Конституційне право — провідна сфера національного права України, її визначний характер зумовлений здебільшого фундаментальністю й надзвичайною важкістю тих суспільних відносин, які є предметом цієї сфери, так як питання про владу, її джерело носіїв, форма і ставлення до людини та громадянського суспільства є досить складними в житті, а також в юридичній, філософській, політичній і інших дисциплінах.

Не менш складним є питання про механізм проведення влади, її досконалості, місця і ролі в цьому процесі народу як носія і джерела влади, і країни як організації влади народу, людини і громадянина.

дисципліна-Конституційне-право

Ціль освітнього предмету “Конституційне право" полягає у становленні у майбутніх фахівців права і політології стійкої конституційної правосвідомості, необхідності кожного разу звіряти свої акти і дії з фундаментальними засадами Конституції України, вільно орієнтуватися в структурі конституційного права і системі головного Закону держави, максимально застосовувати його положення у своїй правозастосовчій або політичній роботі.

Завданням цьому освітньому курсу є послідовне опанування студентом тих питань, які окреслені учбово-тематичним планом і програмним матеріалом до її вивчення.

На лекції викладач систематизовано подає основні положення кожної теми.

Семінарські заняття здійснюються з ціллю поглиблення і укріплення знань, одержаних студентами на лекціях і в процесі самостійної діяльності.

Самостійна робота студентів має на меті роботу над матеріалом цього курсу в порядку самопідготовки. Студенти повинні вивчити лекційний матеріал, опрацювати питання, що винесені на самостійне вивчення, та виконати письмові завдання.

Самостійна робота з КП також включає підготовку рефератів, доповідей.

У підсумку оволодіння предметом студенти мусять знати:

- поняття, предмет, метод і джерела конституційного права;

- сучасні форми конституцій;

- види держав;

- засади правового рангу особи;

- особливості конституційно-правового статусу громадських утворень у різних державах;

- конституційно-правовий ранг законодавчої, виконавчої та судової влади;

Уміти:

- орієнтуватися в структурі конституційно-правового законодавства зарубіжних держав;

- проводити аналіз і роз’яснювати конституційно-правові засади зарубіжних країн;

- проводити порівняльний аналіз конституційно-правових норм зарубіжних держав та національного законодавства;

- застосовувати набуті знання при розв’язанні професійних завдань.

Дослідженням становлення предмету займались такі науковці: Погорілко В., Федоренко В. І., Журавський В.С. та ін.

Для освоєння даної дисципліни студент повинен:

Знати: базовий курс середнього навчального закладу, закони та проблеми розвитку сучасного суспільства, роль конституційного права в його розвитку.

Вміти: узагальнювати свій власний досвід і досвід навколишнього соціуму і робити обґрунтовані висновки на його основі, а також визначати можливі шляхи вирішення проблем розвитку сучасного суспільства.

Конституційне-право

Володіти: міжгалузевими і галузевими методами дослідження правової дійсності та обробки отриманої інформації.

Отже, дисципліна «Конституційне право» надає ґрунтовні теоретичні знання про поняття і положення конституційного права; зміст Конституції України; особливості державного устрою України і статусу суб'єктів держави.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!