Роздрукувати сторінку

Конституційна реформа в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Конституційна реформа - явище, властиве державі перехідного типу, виступає головним чинником сучасного етапу становлення українського суспільства і організаційною формою процесів зміни суспільних відносин в Україні, характерних для перетворення її в новий якісний стан.

Предмет «Конституційна реформа в Україні» є курсом за вибором варіативної складової професійного циклу за напрямом навчання «Юриспунденція».

дисципліна-Конституційна-реформа-в-Україні

Ціллю оволодіння предмету «Конституційна реформа в Україні» є становлення у студентів об'єктивних уявлень, накопичення необхідних знань про закономірності, способи і умови перетворення держави і права, їх якісного переходу від одного історичного виду до іншого. Це дозволяє достовірно і з об’єктивною оцінкою розглянути етапи і напрямки, перетворення, що відбуваються, адаптуватися до нових українських реалій, до нової системи суспільних відносин, оформлюючих нормами, інститутами та галузями сучасного українського права і законодавства.

Предмет курсу – становлення історичних змін в державі та праві України.

У підсумку оволодіння предметом студент повинен:

Знати:

- роль базових в досліджуваному предметі правових категорій і понять;

- систему та джерела і особливості правового регулювання відносин у рамках досліджуваної дисципліни;

- різні наукові підходи і точки зору в рамках досліджуваного курсу.

Вміти:

- володіти поняттями і категоріями і термінами;

- проводити аналіз, вірно роз’яснювати і використовувати правові норми;

- ухвалювати рішення і проводити юридичні дії у точній відповідності до закону;

- проводити правову експертизу законодавчих правових актів;

- надавати висококваліфіковані юридичні висновки і консультації;

- вірно складати і оформляти правові документи.

конституційна-реформа

Процес опанування предмету направлений на становлення наступних компетенцій:

а) Загальнокультурні:

- знання культури мислення, спроможність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її вирішення;

- спроможність логічно правильно, аргументовано і ясно конструювати усну та письмову мова;

- спроможність проводити аналіз соціально важливих проблем і процесів;

- володіння головними методами, способами і засобами одержання, накопичення, переробки інформації, мати вміння роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

- здатність діяти з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;

б) професійні:

-- у нормотворчій роботі:

- спроможний приймати участь у створенні законодавчих актів згідно з напрямком своєї професійної роботи.

Відповідно до видів професійної роботи бакалавр юриспруденції має розв’язувати такі професійні завдання:

- нормотворча (участь у створенні нормативно - правових актів);

- правозастосовна (обґрунтування і прийняття в межах посадових обов'язків рішень, а також здійснення дій, пов'язаних з реалізацією правових норм, формування юридичних документів);

- правоохоронна (забезпечення законності, правопорядку, безпеки особистості, суспільства і країни; охорона громадського порядку;

- попередження, припинення, виявлення, розкриття і розслідування правопорушень;

- захист приватної, державної, муніципальної та інших форм власності);

- експертно-консультаційна (консультування з проблем права, проведення правової експертизи документів);

- педагогічна (навчання правових предметів; проведення правового виховання).

Конституційна-реформа-в-Україні

Дослідженням становлення дисципліни займаються такі науковці: Демиденко В.О., Лазарєв А.А., Колодій А.М., Погорілко В. Л.

Отже, дисципліна «Конституційна реформа в Україні» є актуальною на даний час, адже знайомить студентів з тими історичними перетвореннями держави і права, їх якісного переходу від одного історичного типу до іншого.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!