Роздрукувати сторінку

Конкретизація інформативно-правових актів як навчальна дисципліна

« Назад

Конкретизація інформативно-правових актів – дисципліна, яка входить у варіативну частину освітньої програми магістратури за напрямом юриспруденція.

Із самого початку існування української держави розвиваються суспільні відносини, які потребують правотворчої діяльності. Однак необхідність швидкого реагування правовими засобами на явища, що постійно виникають, факти та події нашого життя із часом призводить до порушення єдності системи чинних нормативно-правових актів.

інформативно-правові-акти

У цих умовах особливу актуальність набуває вивчення шляхів підвищення якості правового регулювання. Як підтверджує практика правового регулювання, одним із факторів його вдосконалення, забезпечення законності та ефективності є конкретизація юридичних норм. Тільки в умовах упорядкованого, систематизованого та узгодженого законодавства, що відображає вимоги сьогодення, можливо найбільш успішно забезпечити правопорядок. Тому вивчення курсу «Конкретизація інформативно-правових актів» є досить актуальним на сьогодні.

Предмет реалізується на юридичному факультеті кафедрою конституційного і муніципального права. Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних зі збільшенням знань в області правової оцінки нормативних правових актів. Міжгалузевий характер дисципліни зумовлений тим, що вимоги до проведення конкретизації нормативних актів загальні в різних галузях.

Викладання курсу Конкретизація інформативно-правових актів передбачає проведення наступних видів навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. Робоча програма дисципліни передбачає проведення наступних видів контролю успішності у формі усних і письмових опитувань, контрольної роботи, колоквіуму тощо, проміжний контроль у формі іспиту.

експертиза-нормативних-актів

Метою освоєння предмету «Конкретизація інформативно-правових актів» є сформувати науково-теоретичні знання, а також професійні навички студента в сфері проведення експертизи нормативних актів. Конкретизація нормативних правових актів є дисципліною, предметом якої є знання в області правової оцінки нормативних правових актів. Міжгалузевий характер курсу зумовлений тим, що вимоги до проведення експертизи нормативних актів загальні в різних галузях. В рамках даної навчальної дисципліни студенти отримують знання про поняття, предмет юридичної експертизи нормативних правових актів, про принципи та суб'єктів її проведення, методи, стадіях процесу проведення експертизи нормативних актів.

Використання досить широкого кола джерел навчальної та наукової літератури, нормативних матеріалів і судової практики має забезпечити студентам оволодіння навичками аналізу проблемної юридичної ситуації у сфері проведення юридичної експертизи нормативних правових актів і правильного застосування норм законодавства для її вирішення. На практичних заняттях передбачається відпрацювання студентами навичок з аналізу та складання різного роду документів.

Завданнями курсу Конкретизація інформативно-правових актів є:

1) підготовка фахівців для роботи в органах державної влади різних рівнів;

2) поглиблене вивчення питань юридичної експертизи;

3) розгляд практики діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на прикладах суб'єктів України, судової практики.

Після вивчення предмету Конкретизація інформативно-правових актів студент буде:

- мати уявлення: про поняття конкретизації нормативних актів; про види експертизи нормативних актів; про принципи проведення конкретизації законів та інших нормативних актів; про суб'єктів проведення конкретизації законів та інших нормативних актів; про умови проведення експертизи нормативних актів; про зміст процесу юридичної експертизи нормативних актів; про результати експертизи нормативних актів; про відповідальність суб'єктів проведення конкретизації нормативних актів.

Дисципліна «Конкретизація інформативно-правових актів» є однією із спеціальних дисциплін і стоїть в логічній та змістовно-методичному зв'язку з іншими дисциплінами. Вона формує у студентів необхідні теоретичні знання, які конкретизуються дисциплінами державно-правового профілю, сприяє освоєнню інших юридичних дисциплін галузевої спрямованості в структурі магістратури. Курс передбачає наявність у студентів основ юридичних знань, зокрема теорії держави і права, конституційного права, муніципального права, цивільного права, кримінального права, трудового права та інших галузевих дисциплін, а так само в галузі філософії права в обсязі програми вищої фахової освіти.

Конкретизація-інформативно-правових-актів

Дисципліна дозволяє використовувати отримані знання при вивченні галузевих правових дисциплін, а також у правозастосовній юридичній практиці.

Отже, предмет «Конкретизація інформативно-правових актів» дає можливість розширення та поглиблення базових знань, умінь і навичок, дозволяючи в подальшому розвивати їх в рамках дисциплін спеціалізації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!