Роздрукувати сторінку

Конфіденційне співробітництво як навчальна дисципліна

« Назад

Конфіденційне співробітництво — це стосунки між уповноваженими на те законом державними структурами, які представляють їх посадові особи, і громадянами, що проявили згоду сприяти на негласній основі і на певних умовах.

Предмет «Конфіденційне співробітництво» є варіативною частиною професійного циклу дисциплін формування студентів-бакалаврів за напрямом навчання «Юриспунденція».

дисципліна-Конфіденційне-співробітництво

Зміст дисципліни охоплює коло проблем, пов'язаних з опануванням сутності та специфіки конфіденційного співробітництва, його місця в системі захисту комерційної та службової таємниць, особливостей документування конфіденційної інформації та організації діяльності з конфіденціальними документами.

конфіденційна-інформація

Дисципліна спрямована на становлення таких компетенцій студента:

-- загальнокультурних:

- володіти культурою мислення, спроможність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці цілі та вибору шляхів її вирішення;

- здатність використовувати законодавчі документи у своїй діяльності;

- спроможність розуміти змісті сутність інформації у формуванні сучасного інформаційного суспільства, розуміти небезпеки і загрози, що постають у цьому процесі, додержуватись головні вимоги інформаційної безпеки, в тому числі захисту державної таємниці;

- здатність застосовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань.

-- професійних:

- здатність застосовувати теоретичні знання і методи дослідження на практиці;

- володіти знаннями в галузі права (адміністративне, цивільне, трудове, спеціальне).

-- науково-дослідних:

- здатність використовувати наукові методи при дослідженні об'єктів професійної роботи;

- володіти засадами інформаційно-аналітичної роботи та спо-можністю їх застосувати у професійній сфері;

- спроможність персонально працювати з різноманітними джерелами інформації; володіти тенденціями становлення інформаційно-документаційного забезпечення управління та архівної справи.

-- організаційно-управлінських:

- спроможність створювати локальні законодавчі акти та нормативно-методичні документи (положення, інструкції та ін.) з ведення документаційного забезпечення управління та архівної діяльності;

- володіти вміннями праці з документами, що містять інформацію обмеженого доступу.

-- технологічних:

- володіти методами захисту інформації.

Мета дисципліни: підготувати випускника, який володіє знаннями про правове регулювання забезпечення конфіденційної роботи установ різних організаційно-правових форм; має навички праці з документами обмеженого доступу в умовах застосування традиційної і автоматизованої технологій їх обробки.

Завдання дисципліни:

- вивчити законодавчу та нормативно-методичну структуру документаційного забезпечення конфіденційної діяльності;

- навчитися розуміти сутність процесів, що відбуваються у сфері конфіденційного співробітництва і виявляти тенденції його розвитку.

Конфіденційне-співробітництво

Отже, предмет «Конфіденційне співробітництво» являє собою курс, який допомагає студентам опанувати основи комерційної та службової таємниць.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!