Роздрукувати сторінку

Комерційне право як навчальна дисципліна

« Назад

В сучасних умовах господарюючим суб'єктам для "виживання" необхідно постійно прагнути до підвищення конкурентоспроможності своєї продукції і послуг, підвищення ефективності своєї діяльності.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється правовому захисту інтересів господарюючих суб'єктів, яка може виконуватися належним чином тільки шляхом належного застосування чинного законодавства.

Комерційне-право

На практиці в сфері підприємництва досить широко поширені комерційні (торгові) відносини. Дана обставина обумовлює актуальність вивчення правового регулювання даних відносин. Таке правове регулювання здійснюється за допомогою сукупності правових норм, що утворюють комерційне право. Комерційне право являє собою комплексну галузь права, виділилося в основному з цивільного права та регулює торговельний оборот.

Дисципліна «Комерційне право» включає 20 тем. Теми об'єднані в п'ять дидактичних одиниць: «Введення в комерційне право», «Правові форми організації товарного ринку», «Торгові (комерційні) договори», «Правові основи посередницької діяльності в торговому обороті», «Захист прав учасників торговельного обороту».

Комерційне право – нова дисципліна, побудована на принципах, що враховують важливість комерційного права для вирішення стратегічних завдань побудови цивілізованого ринку, визначення цілей, засобів і методів діяльності суб'єктів і торгового обороту країни.

Значення комерційного права обумовлено значенням товарообігу для життя суспільства і держав. Його норми прямо і побічно зачіпають інтереси кожного. У зв'язку з цим вивчення дисципліни комерційне право важливо і необхідно.

За допомогою комерційного права забезпечується необхідний простір для активності товаровиробників, всіх учасників економічної діяльності, тобто існування і непорушність такої правової сфери, де стверджується недоторканність власності, свобода договорів і юридичний пріоритет належить самим суб'єктам, які діють по відношенню один до одного на засадах рівності, автономії, самі своєю волею і в своїх інтересах визначають свою поведінку.

комерційні-відносини

Основна мета вивчення дисципліни полягає у підготовці фахівців, що глибоко розбираються в правовому регулюванні майнових правовідносин, які вміють їх систематизувати і моделювати, визначати вплив різних факторів, оцінювати їх і відповідно застосовувати отримані знання на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– освоєння правових понять і категорій, що становлять предмет комерційного права і з'ясування його відмінностей від цивільного, підприємницького і господарського права;

– формування умінь і навичок реалізації норм комерційного права.

Освоєння дисципліни «Комерційне право» спрямовано на формування наступних компетенцій:

- знати: зміст курсу комерційного права, поняття торгового обороту, структуру та інфраструктуру товарного ринку, правове становище його учасників, поняття, види, укладення та розірвання комерційних договорів;

- вміти: орієнтуватися в торговому законодавстві, аналізувати і вирішувати юридичні проблеми у сфері просування товару від виробника до споживача;

- володіти: методикою аналізу юридичних ситуацій та вирішення проблем в сфері торговельної діяльності.

Навчальна дисципліна «Комерційне право» базується на теоретичних і практичних знаннях, отриманих в процесі вивчення таких дисциплін, як: «Теорія держави і права», «Адміністративне право», «Конституційне право», «Цивільне право», «Підприємницьке право» і т. д.

Компетенції, знання й уміння, а також досвід діяльності придбані студентами після вивчення дисципліни будуть використовуватися ними в ході здійснення професійної діяльності у сфері реалізації прав учасників торгового обороту.

торговельний-оборот

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Стрельцова М.А., Толкачов А.Н., Єгорова М.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Комерційне право» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!