Роздрукувати сторінку

Канонічне право як навчальна дисципліна

« Назад

Канонічне право Католицької церкви — сукупність норм, виданих церковною владою і містяться в церковних канонах, тобто у правилах, що належать до влаштування церковних установ, взаємин церкви і держави, а також життя членів Церкви.

Дисципліна «Канонічне право» входить до варіативної частини «Професійного циклу» і відноситься до дисциплін за вибором студента.

дисципліна-Канонічне-право

Даний курс ставить основним своїм завданням прищеплення навичок правової культури майбутнім пастирям Церкви. Адекватне уявлення про місце права і правового джерела в Церкві і церковно-державних відносинах є необхідною складовою діяльності сучасного священика.

Мета курсу передбачає вивчення сфери міжконфесійних відносин. Вивчення Канонічного права передбачає активну участь самих слухачів, особливо при розгляді конкретних канонічних колізій. Для досягнення цієї мети передбачається чергування лекцій і семінарів.

Курс «Канонічне право» взаємопов'язаний і має міжпредметні зв'язки з такими навчальними дисциплінами: Пастирське богослов'я, Правові та економічні засади діяльності канонічних підрозділів Православної Церкви.

У результаті освоєння дисципліни студент набуває наступні загальнокультурні компетенції:

- здатність використовувати основи теологічних знань в процесі духовно-морального розвитку.

Дані компетенції співвідносяться із загальнокультурними компетенціями, зокрема:

- здатність працювати в колективі, толерантно сприймати соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності.

Канонічне-право

У результаті освоєння дисципліни студент набуває такі професійні компетенції:

- здатність використовувати знання основних розділів теології та їх взаємозв'язок, збирати, систематизувати й аналізувати інформацію по темі дослідження;

- здатність використовувати теологічні знання у вирішенні завдань соціально-практичної діяльності, пов'язаних з об'єктами професійної діяльності;

- здатність застосовувати базові та спеціальні теологічні знання до рішення експертно-консультативних завдань, пов'язаних з об'єктами професійної діяльності випускника.

Дані компетенції співвідносяться з професійними компетенціями, зокрема:

- готовність до поширення і популяризації богословських знань;

- здатність вести відповідну навчальну, виховну, просвітницьку діяльність в освітніх та просвітницьких організаціях.

В результаті освоєння даного курсу студент повинен демонструвати:

- здатність застосовувати на практиці знання правового статусу документа і правової норми, що в ньому міститься;

- вміння досягати консенсусу щодо інтерпретації канонічної норми і аналізувати зміст документа;

- можливість синтезувати поодинокі канонічні норми, що містяться в різних правових джерелах;

- правомірне використання юридичної термінології.

Для досягнення цих цілей студент повинен бути здатний встановити правову значимість джерела та визначити його місце в ієрархії правових джерел; описати правову сферу, регламентовану конкретним правовим джерелом; демонструвати вміння діяти в ситуації точно невизначуваних правових (церковно-державних) відносин.

Основні теми для вивчення:

• Введення в курс канонічного права;

• Джерела канонічного права;

• Склад Церкви;

• Інстанції церковної влади;

• Види церковної влади;

• Вступ до церкви;

• Урядова ієрархія кліриків;

• Чернецтво і монастирі;

• Шлюбне право церкви;

• Церква і держава.

церковна-влада

Дослідники, які працюють над становленням та розвитком курсу: Толкачова Н.Є., Цвєткова Ю.В. та ін.

Отже, курс «Канонічне право» покликаний сформувати широкий світоглядний горизонт майбутнього бакалавра, а також закласти методологічні основи і послужити теоретичною базою для подальшого отримання глибоких знань з інших юридичних дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!