Роздрукувати сторінку

Інформаційне право як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційне право — нова сфера права, яка нещодавно утворилася, що відіграє досить вагому роль у становленні нинішнього суспільства XXI ст. і в найближчий час буде повноцінною сферою права.

Інформаційне право - система соціальних норм і відносин, що перебувають під охороною держави, що постають в інформаційній галузі — області виробництва, перетворення та споживання інформації.

інформаційна-безпека

Курс «Інформаційне право» є основною складовою професіонального циклу.

Зміст предмету поєднує коло питань, пов'язаних з поняттям інформаційного права та його становища у структурі права, інформаційним законодавством України і встановленими їм правовими формами інформації, забезпеченням права на доступ до інформації в Україні, організаційно-правовими засобами забезпечення інформаційної безпеки, правовим регулюванням захисту персональних даних і прав на недоторканість особистого життя, індивідульну і сімейну таємницю, правовим регулюванням захисту державної таємниці в Україні.

Ціллю освоєння предмету «Інформаційне право» є навчання засад інформаційного права та змісту інформаційного законодавства.

Реалізовані при цьому завдання пов'язані з придбанням знань у галузі правового регулювання суспільних відносин щодо дослідження, одержання, передачу, виробництво і розповсюдження інформації, а також суміжних з ними відносин, з становленням вмінь здійснення, використання та застосування положень інформаційного права.

Інформаційне-право

Студент мусить володіти такими загальнокультурними компетенціями:

- опановувати культурою мислення, спроможністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці цілі та вибору методів її здійснення;

- спроможність усвідомлювати соціальну важливість своєї подальшої спеціальності, володіти високою мотивацією до здійснення професійної роботи;

- спроможність проводити аналіз соціально значущих проблем та процесів;

- спроможність застосовувати головні закони природничих предметів у професійній роботі, використовує методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження.

У підсумку оволодіння предметом «Інформаційне право» студент мусить:

Знати: поняття і значення інформації у формуванні сучасного суспільства, структуру і склад інформаційного законодавства, а також додержання його головних законодавчих актів, норми і положення, що встановлюють інформаційні відносини, зміст головних понять теоретичної бази, правові методи забезпечення інформаційних свобод, прав, здійснення обов'язків, а також гарантії їх реалізації та відповідальність у даній галузі, організаційно-правові засади регулювання інформаційних відносин і забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

Уміти: використовувати одержані знання в області регулювання інформаційних відносин в своїй практичній роботі, персонально аналізувати і використовувати правові акти, що встановлюють інформаційні відносини, працювати з ними, застосовувати їх зміст при розв’язанні певних завдань і питань, здійснювати експертизу законодавчих актів та їх проектів, юридично грамотно надавати оцінку фактам, приймати обґрунтовані рішення в точній відповідності з законодавством, висловлювати висококваліфіковані юридичні висновки і консультації з проблем регулювання інформаційних відносин.

Володіти: знаннями у сфері регулювання інформаційних відносин, практичними навичками, реалізовувати отримані в ході вивчення предмету знання та уміння у галузі регулювання інформаційних відносин на практиці, навички праці з правовою інформацією, а також складання й розроблення документів правового напрямку.

інформаційні-відносини

Дослідженням формування курсу «ІП» займалися такі науковці: Янчук Ю.В., Кормич Б.А., Марущак А.І., Шишка О. Р., Мавліханова Р. В., Чеботарьова Ю. А., Батарська О. Ф., Рижкова Є. Ю. та ін.

Отже, курс «Інформаційне право» допомагає студентам постійно підвищувати свій рівень освіти, правосвідомості, правової культури, професіоналізму, вивчати українське законодавство, норми і принципи міжнародного права, а також практику їх використання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!