Роздрукувати сторінку

Фінансове право як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансове право - сфера права, об’єднань норм права, що регулюють суспільні відносини, що постають в процесі фінансової роботи країни для забезпечення безперебійного проведення його завдань і функцій у кожний даний період становлення.

Курс "Фінансове право" включений до складу загально-професійних предметів у підготовці фахівців зі спеціальності "Юриспруденція".

фінансова-діяльність

Згідно Державних вимог до мінімуму змісту і рівня підготовки дипломованого спеціаліста-юриста випускник, дипломований фахівець повинен в результаті засвоєння предмету "Фінансове право":

- володіти загальними поняттями та категоріями науки фінансового права в їх системі;

- мати знання про місце і роль фінансового права в структурі права України;

- з'ясувати вплив чинників політичного та економічного спрямування на фінансово-правові засади;

- оволодіти методикою правового аналізу положень фінансового права і заснованої на них фінансової діяльності країни.

Оволодіння фінансового права як юридичної науки ґрунтується на знаннях теорії держави і права, історії держави і права. Опанування правового матеріалу повинно відбуватися з врахуванням суміжного законодавства, в першу чергу конституційного та адміністративного права.

Фінансове-право

Мета оволодіння предмету "Фінансове право" полягає в тому, щоб студенти:

- мали пізнання про місце і значення фінансового права в системі права України;

- усвідомили специфіку суспільних відносин, регульованих фінансовим правом, значення та особливості фінансово-правових норм;

- мали уявлення про фінансову систему України, фінансової діяльності держави та її правової основи.

Завданнями навчання курсу "Фінансове право" є становлення у студентів глибоких знань про державні фінанси, фінансову систему, форми та методи фінансової діяльності України, оподаткування, прищеплення студентам навичок роботи з фінансово-правовими актами, самостійного аналізу фінансово-правових норм і вміння вірно їх використовувати в практичній діяльності. Курс «Фінансове право» складається із Загальної і Особливої частин, вивчення яких в рамках заочного навчання включає читання лекцій та аудиторні заняття.

У кінці вивчення курсу студенти складають залік з усієї дисципліни. Студенти, які навчаються на базі середньої спеціальної (профільної), середньої загальної, вищої та неповної вищої освіти складають залік з підготовкою контрольної роботи.

У зміст досліджуваного курсу включені такі традиційні питання, як: поняття і місце фінансового права в системі українського права, правові основи фінансового контролю, кредитування, валютного регулювання, страхування та ін.

Робота на лекціях не означає пасивної поведінки студентів, а передбачає їх напружену активну діяльність: проблемне викладення лектором навчального матеріалу активізує пізнавальну спрямованість здібностей студентів на лекціях. В силу цього студент визначає обсяг конспектування лекційного матеріалу, у тому числі сутності наявних концепцій, незбіжних позицій, пропозицій щодо практичного вирішення проблем. З метою оптимізації роботи, на лекціях рекомендується мати тексти конституції України, Бюджетного кодексу, Податкового кодексу. При підготовці до семінарського заняття студенту доцільно:

- з'ясувати план заняття і уважно прочитати питання, що підлягають розгляду, а також методичні вказівки щодо їх вивчення;

- ознайомитися зі списком рекомендованої літератури за темою;

- вивчити конспект лекцій, рекомендовану літературу по темі, ретельно її проаналізувати і законспектувати у відповідності з попередньо складеним планом відповіді; необхідно враховувати те, що відповідь не можна зводити до опису положень, що містяться в підручнику, - слід піднімати проблемні, дискусійні питання;

- відповісти на контрольні питання по даній темі.

Студент стоїть перед необхідністю освоїти таку важливу форму навчання, як самостійна робота, яка характеризується активною і цілеспрямованою діяльністю, що забезпечує вироблення уміння і навичок раціонального придбання необхідної науково-пізнавальної інформації і певних знань. Самостійна робота студентів здійснюється в аудиторіях під час навчального процесу та в позаурочний час. Тут можливе застосування традиційних форм навчання – роботи з нормативним матеріалом, складання конспектів, вирішення завдань, підготовки до контрольних і курсових робіт, рефератів, доповідей і т. д.

фінансово-правові-норми

Мета вузівської підготовки полягає в тому, щоб дати майбутнім юристам глибоку фундаментальну теоретичну підготовку у галузі юриспруденції, зокрема у сфері фінансових правовідносин, яка є базою практичної діяльності.

Свою увагу становленню курсу «Фінансове право» присвячують такі науковці: Л.К. Воронова, Л.А. Давидова, Н.І. Хімічева та ін.

Отже, вивчення фінансового права, його принципів, інститутів і підгалузей дозволяє придбати не тільки знання в галузі фінансового законодавства, але й виробити навички правозастосовної діяльності у сфері фінансових правовідносин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!