Роздрукувати сторінку

Європейський суд з прав людини як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Європейський суд з прав людини» входить до варіативної частини освітньої програми магістратури «Актуальні проблеми цивільного та арбітражного процесуального права» за напрямом «Юриспруденція».

Дисципліна «Європейський суд з прав людини» знаходиться в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку з багатьма дисциплінами і вона багато в чому ґрунтується на поняттях і категоріях «Цивільного права», «Конституційного права», «Міжнародного права», положеннях і висновках «Цивільного права», «Сімейного права», «Житлового права», «Трудового права» і формує теоретичні основи, практичні навички й уміння, компетенції, необхідні для освоєння дисципліни «Актуальні проблеми цивільного та арбітражного процесуального права», «Актуальні проблеми судочинства по сімейних справах» та ін.

Європейський-суд-з-прав-людини

Цілі опанування дисципліни:

- оволодіння студентами загальнонауковими основами всієї юриспруденції як єдиної системи знань;

- розвиток у студентів спеціального юридичного мислення, що дозволяє розкривати основні закономірності розвитку і взаємодії міжнародного і національного права у сфері прав людини з урахуванням сучасних реалій;

- отримання знань про основні закономірності розвитку і взаємодії міжнародного і національного права у сфері прав людини в європейському регіоні;

- формування уявлень про систему конвенційних і конституційних прав і свобод, механізм і засоби їх правового регулювання, реалізації та захисту;

- отримання знань про роль держави у здійсненні загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів у правовій системі;

- вироблення вміння оперувати юридичними поняттями і категоріями;

- оволодіння юридичною термінологією;

- підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Для освоєння навчальної дисципліни «Європейський суд з прав людини» необхідно володіти знаннями з теорії держави і права, конституційного та міжнародного права.

Освоєння навчальної дисципліни «Європейський суд з прав людини» необхідно для поглибленого освоєння галузевих і прикладних навчальних дисциплін правознавства.

права-людини

Плановані результати навчання (показники досягнення заданого рівня освоєння компетенцій):

Знати: соціальні, економічні, правові, політичні; психологічні механізми і регулятори суспільних процесів і відносин у сфері захисту прав у Європейському Суді з прав людини; способи аналізу соціальної дійсності і процесів, що протікають в ній, впливають на усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії.

Вміти: виділяти соціально значущі питання, явища і процеси; використовувати отримані знання в галузі захисту прав у Європейському Суді з прав людини для розуміння принципів функціонування сучасного суспільства в контексті своєї професійної діяльності; описувати соціально значущі проблеми і процеси, використовуючи відповідну термінологію; формувати свою поведінку в професійній сфері з урахуванням усвідомлення соціальної значущості професії юриста, виявляти нетерпимість до корупційної поведінки у сфері захисту прав у Європейському Суді з прав людини.

Володіти: термінами і поняттями для аналізу соціально значущих проблем і процесів з метою розуміння причин їх виникнення; достатнім рівнем правосвідомості; навичками антикорупційної поведінки; здатністю вільно використовувати для вираження своїх думок юридичною термінологією, пов'язану з діяльністю Європейського Суду з прав людини.

юридична-термінологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н.А. Вороніна, А.С. Запесоцький, В.А. Карташкін, Є.А. Лукашев та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Європейський суд з прав людини» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!