Роздрукувати сторінку

Державне регулювання як навчальна дисципліна

« Назад

Державне регулювання — це не просто організаційно-управлінська або економічна, але і соціальна проблема.

Метою дисципліни «Державне регулювання» є вміння визначати пріоритети професійної діяльності, розробляти та ефективно виконувати управлінські рішення, у тому числі в умовах невизначеності і ризиків, застосовувати адекватні інструменти та технології регулюючого впливу при реалізації управлінського рішення.

Державне-регулювання

Завдання курсу:

- формування сучасного економічного мислення;

- з'ясування теоретичних і методологічних основ державного втручання в економіку;

- обґрунтування місця і ролі державного сектора в національній економіці;

- засвоєння основних методів та інструментів державного регулювання і планування ринкової економіки;

- ознайомлення з досвідом різних держав по макроекономічному регулюванню в сучасних умовах;

- вивчення особливостей функціонування основних суб'єктів державного регулювання ринкової економіки.

В результаті вивчення курсу «Державне регулювання» студенти повинні:

Знати:

- основні поняття, категорії та інструменти державної економічної політики;

- специфіку прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності і ризиків;

- сучасні методи і технології, які використовуються при плануванні і розвитку територій.

Вміти:

- самостійно здійснювати цілепокладання в рамках посадових обов'язків та інструкцій;

- діагностувати стан територій, виявляти сильні та слабкі сторони, розробляти пропозиції по вдосконаленню;

- самостійно визначати і застосовувати найбільш ефективні форми і методи управління та регулювання для вирішення поставленого завдання.

ринкова-економіка

Володіти:

- методами пошуку та обробки необхідної інформації для подальшого формування управлінського рішення;

- технологіями опису і оцінки умов і наслідків прийнятих управлінських рішень;

- навичками і технологіями формування механізмів прийняття управлінських рішень;

- здатність розробляти соціально-економічні проекти (програми розвитку), оцінювати економічні, соціальні, політичні умови і наслідки реалізації державних (муніципальних) програм.

У процесі викладання дисципліни «Державне регулювання» використовується лекційно-дискусійна і семінарська форма аудиторних практичних занять у поєднанні з різними формами самостійної роботи студентів, включаючи інтерактивну форму проведення занять.

Самостійна робота студентів з дисципліни полягає у самостійному вивченні навчальної, наукової та довідкової літератури, роботі з інтернет-джерелами, складанні та актуалізації словника, так і в підготовці домашніх завдань аналітичного характеру, написання есе, самостійної розробки тестових завдань та підборі кейсів. Студент повинен взяти участь у виконанні групових робіт з використанням відеопрезентацій. В кінці курсу студент повинен виконати курсову роботу за запропонованою тематикою або обрати тему роботи самостійно.

Для контролю знань студентів використовується методика рейтинг-контролю. Основний критерій – виконання об'єму аудиторної, самостійної та практичної роботи в повному обсязі та в строк, активну участь у дискусіях з тем.

Підсумковий контроль з дисципліни згідно з навчальним планом – іспит. Підсумковий контроль здійснюється шляхом проведення письмового іспиту, що включає відповідь на питання та виконання наскрізного тесту.

управлінські-рішення

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Солодова О. А., Дондокова О. Д., Крюков Р. В. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Державне регулювання» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи статтю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!