Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4999 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни Політична економія, Світловодський політехнічний коледж

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни Політична економія, Світловодський політехнічний коледж

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Світловодський політехнічний коледж

  

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни Політична економія

для студентів денної форми навчання 

зі спеціальностей 5.03050401 “Економіка підприємства”

5.03050901 “Бухгалтерський облік”

 

Світловодськ – 2011 р. 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік». / Укл. Дудник А.В. - Світловодськ, СПК, 2011 

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін: Протокол № ___ від “___”_____________2011 р.

Голова комісії ___________ Гуршал О.Л. 

Узгоджено заступником директора з НВР ___________ А.В. Діброва 

Методист _______________ Т. І. Панасюк


ВСТУП 

Навчальним планом на ІІ курсі для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія». Її виконання - важливий етап вивчення економічних виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами та організацією управління і ефективного ведення господарства як чинників суспільного багатства.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих студентами у процесі вивчення курсу; придбання навиків збору необхідної інформації та уміння робити необхідні узагальнення і висновки.

Курсова робота - це самостійно виконана робота науково-дослідницького характеру, до якої ставляться такі основні вимоги:

- робота повинна бути спрямована на дослідження актуальності конкретної теми, обраної студентом;

- робота повинна відрізнятися новим матеріалом, в якому є описання нових явищ і закономірностей, узагальнення раніше відомих положень з іншої наукової точки зору чи зовсім в іншому аспекті. В зв'язку з цим робота повинна мати критичний підхід до існуючої практики в Україні та пошук вирішення проблеми, яка досліджується в курсовій роботі.

Методичні вказівки містять порядок виконання курсової роботи, структуру та зміст роботи, загальні вимоги до оформлення, правила користування літературою, рекомендовані плани та типові теми курсових робіт. 

1. ВИБІР ТЕМИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Студентам надається право вибору теми курсової роботи. Під час формулювання теми слід керуватися, наведеною у цих методичних вказівках тематикою (див. додаток 1), яка має орієнтовний характер і періодично коригується та уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються в економічній теорії і практиці. Студент має право запропонувати для розроблення тему, яка відсутня у переліку рекомендованої тематики, але при обов'язковому дотриманні умови, що назва теми та спрямованість роботи відповідатимуть змісту дисципліни "Політична економія".

Під час вибору теми слід ураховувати її актуальність, можливість ефективного використання літературних джерел, статистичної та іншої інформації, на базі якої виконуватиметься дослідження.

Виконання курсової роботи повинно проводитись у такому порядку:

- вибір теми курсової роботи, узгодження її з викладачем;

- підбір літератури та її вивчення;

- складання плану курсової роботи та узгодження його з викладачем;

- збір і обробка вихідних матеріалів, їх аналіз;

- оформлення курсової роботи;

- захист курсової роботи. 

2. ОБСЯГ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна мати чітку та логічну побудову. Загальний об’єм курсової роботи повинен складати 30-35 сторінок друкованого тексту, враховуючи додатки. Курсова робота повинна складатися з:

• титульного аркуша (додаток 2);

• завдання на виконання курсової роботи;

• змісту;

• вступу;

• основної частини (першого, другого та третього розділів);

• висновків;

• списку використаної літератури;

• додатків (якщо вони є).

Титульний аркуш курсової роботи містить найменування теми та дисципліни, з якої виконується курсова робота, дані про автора і керівника та оформляється відповідно додатку 2.

Зміст курсової роботи включає вступ, заголовки всіх розділів, глав та параграфів; висновки; список використаної літератури; додатки. Для кожного розділу, глави та параграфа вказуються номера сторінок відповідно до тексту курсової роботи.

У вступі курсової роботи обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, розкривається значення питань дослідження у сучасних умовах господарювання, обґрунтовується значення виконання курсової роботи, вказуються її цілі та методи дослідження. Об'єм вступу повинен складати 1-2 сторінки.

Основна частина курсової роботи може складатися з 2 або 3 розділів, кількість яких залежить від обраної теми. Перший розділ має бути присвячений історії розвитку економічної думки в напрямку, що обумовлено темою курсової роботи. Другий та третій розділ може включати інформацію про сучасні погляди щодо обраної проблеми. Основна частина повинна мати об'єм 25-30 сторінок.

Висновки повинні відображати сутність курсової роботи, бути конкретними і корисними для поглиблення знань з політичної економії. В них оцінюють в лаконічній формі результати проведеного дослідження, указують важливість проведеного дослідження для розвитку політекономічної думки. Об'єм цього розділу може складати 2-3 сторінки.

Список використаної літератури містить джерела, матеріал яких був використаний при написанні курсової роботи.

Додатки містять допоміжний до основного змісту матеріал курсової роботи, який необхідний для підвищення наочності розглянутих питань і підтвердження окремих висновків. 

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має бути надрукована грамотно, охайно, без виправлень.

Текст курсової роботи треба розміщувати з однієї сторінки на білому аркуші паперу формату А4 (210x297мм), залишаючи поля, ліве - 25мм, праве – 15 мм, зверху і знизу - 20 мм.

Найменування структурних частин (зміст, вступ, назви розділів, параграфів, висновки, список літератури, додатки) друкуються великими літерами симетрично до тексту. Викладення тексту кожного розділу, а також вступу, висновків та списку літератури слід починати з нової сторінки.

Заголовки параграфів друкують з великої літери і з "червоного" рядка. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 2-м інтервалам.

Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. Кожний розділ та параграфи в межах розділу нумеруються арабськими цифрами.

Вступ, висновки та список використаної літератури не нумеруються. Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною; номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку.

Першою сторінкою вважається титульний аркуш, але номер на ньому та на аркуші зі змістом (друга сторінка) не проставляється. Номера сторінок починають проставляти зі сторінки 3 (вступ).

Формули, які наводяться в роботі, слід виконати за допомогою редактора формул і нумерувати арабськими цифрами у круглих дужках праворуч від формули. Номер складається з номера розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою. Наприклад (1.3) - третя формула першого розділу. Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та нумерації малюнків.

Цифровий матеріал, який студент вважав за доцільне вмістити у текст курсової роботи, як правило, подається у табличній формі. Кожна таблиця повинна мати заголовок (найменування), який відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином. Справа над заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер (знак № перед цифрою не ставиться). Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі. Наприклад Таблиця 1.3. - третя таблиця першого розділу. Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації формул та нумерації малюнків

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних правил. Зокрема, колонки таблиці нумерують тільки у тих випадках, коли у тексті є на них посилання або у випадку переносу таблиці (її продовження на наступній сторінці), в цьому разі у правому верхньому кутку сторінки пишуть "Продовження табл. 1.3". не повторюючи заголовка таблиці та найменувань колонок, далі вказують номери колонок і продовжують таблицю.

Таблицю розміщують у тексті курсової роботи після першого посилання на неї. Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, доцільно винести у додатки до курсової роботи, але з обов'язковим посиланням на них у тексті.

Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки, тощо) іменуються рисунками. Рисунки нумеруються послідовно в межах глави арабськими цифрами, під рисунком. Рисунки розміщуються після посилання на них у текси робота. Кожний рисунок повинен мати коротку назву, яка розміщується під рисунком, після його номера, наприклад, "Рис 3.1. Графік росту процентних ставок" (3.1. - перший рисунок третьої глави).

У тексті обов'язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки, таблиці, формули, а також цитати. Посилання на першоджерела можна робити у квадратних дужках, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка, наприклад [10,с.17] - сторінка 17 літературного джерела, яке в списку використаної літератури значиться під номером 10. Запозичення цитат без посилання на літературне джерело не допускається.

Список використаної літератури складаєодну із істотних частин курсової роботи івідображає самосійну творчу роботу студента.

Джерела інформації, що буде використані у курсовій роботі, наводяться у такій послідовності:

- закони України;

- постанови, укази, інструкції та інші нормативні акти;

- наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

У кожному з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела розміщуються в алфавітному порядку (згідно з українським (російським) або латинським (для іншомовних видань) алфавітом).

Додатки до курсової роботи розміщуються після списку використаних джерел та оформлюються таким чином. У правому кутку рядка над заголовком малими літерами з першої великої літери пишуть слово "Додаток «__» і велику літеру або цифру, яка позначає номер додатку. Послідовність розміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті курсової роботи. 

4. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завершену та переплетену роботу студент подає викладачу у встановлені терміни.

У письмовій рецензії керівник дає оцінку відповідності обсягу і структури роботи необхідним вимогам, вказує на основні переваги і недоліки роботи, на ступінь самостійності студента при виконанні роботи, робить висновки про досягнення поставленої мети, тощо. В рецензії викладач відмічає, допущена робота до захисту, чи повертається на доробку.

На рецензування роботи викладачу дається 7 робочих днів Студент одержуєперевірену роботу і знайомиться з рецензією.

Захист курсової роботи проводиться комісійно.

У ході захисту студент повинен коротко викласти суть курсової роботи, показати, у разі потреби, яку роботу він виконав з усунення недоліків за рецензією, а також відповісти на запитання, поставлені членами комісії.

За результатами захисту курсової роботи в залікову книжку та залікову відомість виставляється оцінка. 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота оцінюється спеціально створеною комісією, яка враховує якість написаної роботи і рівень її захисту відповідно до приведених нижче критеріях за 100-бальною шкалою. Потім отримана сума балів перераховується в національну чотирьохбальну. Студент, що дістав оцінку «незадовільно» до повторного захисту даної роботи не допускається і повинен писати роботу за іншою темою.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи:

Змістовні аспекти роботи:

1

Актуальність обраної теми дослідження

10

2

Відображення досягнутого світовою наукою рівня в досліджуваному питанні

30

3

Застосування інформаційних технологій (стандартного програмного забезпечення)

5

4

Ступінь самостійності проведення дослідження

5

5

Розвиненість мови викладання роботи та її загальне оформлення.

15

Якість захисту роботи:

6

Уміння стисло й послідовно викласти сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції

30

7

Загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації

5

Разом

100

Перерахунок оцінки за 100-бальною в національну чотирьохбальну

За 100- бальною шкалою

За національною шкалою

100 -90 (відмінно)

5 (відмінно)

89-75 (добре)

4 (добре)

74-60 (задовільно)

3 (задовільно)

59-35 (незадовільно)

2 (незадовільно)

  

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТІ З ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

 1. Базилевич В. Економічна теорія: Політекономія: Підручник.-К.:Знання.-2006.-631 с.

 2. Базилевич В. Історія економічних учень. К.: Знання. 2004

 3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория : Учебник. – М.: Юрист, 1997. – 568 с.

 4. Г.Башнянін, П.Лазур, В.Медведєв Політична економія. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. -527с.

 5. Гальчинский А., Ещенко П. Основи економiчноi теорii.-К. -2004

 6. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2002. - 544 с.

 7. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

 8. Ещенко П., Палкін Ю. Сучасна економіка: Навчальний посибник.-К.: Вища шк.-2005.-327 с.

 9. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег// антология экономической классики.- М.: ЭКОНОВ-КЛЮЧ.-1993

 10. Костюк В. История экономических учений.-М.: Центр.-224 с.

 11. Лановик Б.Д., Лазарович М. Економічна історія: Курс лекцій.-К.: Вікар.-2005.-405 с.

 12. Макконнелл К.Р., Стенли Л.Брю Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2 т. Пер. с англ. - М.: Республика, 1992.

 13. Медведев В., Абалкин Л., Ожерельев О. и др. Политэкономия: Учебник для вузов.- М.: Политиздат.-1988.-735 с.

 14. Мочерный С.В. и др. Экономическая теория.-К.-2003

 15. Основи економічної теорії : Підручник / А.А.Чухно, П.С.Єщенко, Г.Н.Климко та ін., За ред.. А.А.Чухна. – К.:Вища шк.., 2001. – 606с.

 16. Основи економічної теорії: Підручник / За ред.. проф.. С.В.Мочерного. – Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993. – 688 с.

 17. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.М.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.М. Климка, В.П.Нестеренка – К.: Вища шк.. – Знання, 1997. – 743 с.

 18. Самуельсон П. Економіка. Львів. «Свiт». 1993

 19. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С.Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 816 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!