Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4989 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Правоохоронна діяльність, ОДУВС

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Правоохоронна діяльність, ОДУВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Кафедра філософії та соціально-економічних дисциплін 

Філософія права 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

д.філос.н.,проф.

О.Я. Надибська

« » ________ 201_ р.  

 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Правоохоронна діяльність

для заочної форми навчання 

галузь знань 08 «Право» / галузь знань 0304 «Право»

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 081 «Право» / спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

спеціальність 8.03040201 «Правоохоронна діяльність» / спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Факультет № 1 ННІЗДН

Факультет № 2 ННІЗДН

 

2016 рік

Методичні вказівки до контрольних робіт з навчальної дисципліни «Філософія права» для студентів (слухачів) магістратури заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» / 8.03040101 «Правознавство», 8.03040201 «Правоохоронна діяльність» / 262 «Правоохоронна діяльність»

«29» серпня 2016 року – 24 с. 

Розробник: Гончарова Н.І., кандидат філософських наук, доцент

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

Протокол від «29» серпня 2016 року № 1

Обговорено та схвалено навчально-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ

Протокол від «29» серпня 2016 року № 1

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт 

Контрольна робота (індивідуальна робота) – це одна з форм контролю самостійної роботи слухачів. Мета контрольної роботи – закріплення знань з філософії права, набуття слухачами навичок самостійної роботи з літературою філософсько-правового спрямування, а також – визначення рівня засвоєння матеріалу слухачами.

Працюючи над контрольною роботою, слухач повинен продемонструвати навички роботи з спеціальною літературою, знання основних категорій філософії права, вміння логічно формулювати та аргументувати власну точку зору з зазначених питань, використовуючи (в тому числі) конкретний матеріал з суспільних, загальноправових та спеціальних дисциплін (філософії, етики, історії та теорії держави і права, кримінології, кримінального права тощо). 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має містити:

- титульний лист;

- перелік запитань (практичних завдань);

- відповіді на запитання (з висновками);

- бібліографічний опис (список використаної літератури). 

Найпоширеніші недоліки при виконанні контрольних робіт:

- використання термінів, смисл яких не вповні зрозумілий слухачу;

- неповна відповідь на питання (не розкриті всі аспекти поставленої проблеми);

- відповіді на запитання механічно переписані з підручника;

- теоретичний матеріал не підкріплено конкретними прикладами;

- не подано власної оцінки поставленої проблеми, не сформульовані висновки.

Метою виконання наукового дослідження є вирішення проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання. У процесі виконання індивідуальної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- вміння відбирати, аналізувати та систематизувати інформацію у відповідності до цілей дослідження;

- вміння формулювати та аргументувати власну позицію із зазначених проблем

- вміння підбивати підсумки та робити аргументовані висновки.

Контрольна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

- містити самостійні дослідження;

- містити обґрунтовані пропозиції;

- мати належне оформлення;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбаченийграфіком навчального процесу.

Основні етапи виконання контрольної роботи:

1. Опрацювання літературних джерел.

2. Написання першого варіанту тексту, формулювання висновків.

3. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту.

4. Оформлення бібліографічного опису індивідуальної роботи.

Темою контрольної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем філософії права, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим дисципліною.

Студент виконує контрольну роботу по з курсу “Філософія права” у відповідності з запропонованою тематикою (додаток 1).

Мінімальний термін написання індивідуальної роботи – 1 тиждень.

Індивідуальна робота магістра повинна мати обсяг 1 умовно друкований аркуш, або 20 сторінок тексту. 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у науковій практиці 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 
Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 
Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— (Джерела з історії науки в Україні).

 Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Словники

 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 

Каталоги

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 

Критерії оцінювання 

Оцінка “зараховано” виставляється якщо студент виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, засвідчив уміння критично оцінювати варіативні підходи щодо сутності поставлених питань, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності правових явищ; може допустити незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень; матеріал викладено логічно, послідовно і переконливо.

Оцінка “не зараховано” виставляється якщо студент виявив слабкі знання (відсутність знань) теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки правових норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний; повна відсутність переконливості в викладенні матеріалу. 

Рекомендована література:

Базова

1. Андреєв Д.В., Вовк В.М., Івченко Ю.В, Павлишин О.В. Філософія права: актуальні проблеми та сучасні інтерпретації : Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: НАВС, 2013. – 224 с. – Бібліогр. : с. 224.

2. Баумейстер А.О. Філософія права: навч. посіб.. – Вінниця: О.Власюк, 2007. – 224 с.

3. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К.: Видавничий дім ―ІН ЮРЕ, 2006. – 472 с.

4. Вовк В.М. Філософія права: Навчально-методичні матеріали. – Івано-Франківськ: Вид-во - Сімик, 2006 – 188 с.

5. Габрієлян О.А., Кальной І. І., Цвєтков О. П.. Філософія історії: підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2010. – 213 с.

6. Кальной И.И. Философия права: Учебник. – СПб.: Издательство Р.Асланова - Юридический Центр Пресс, 2007. – 259 с.

7. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник.-К.: ВД - Стилос: ПЦ - Фоліант, 2006.-382 с.

8. Малахов В.П. Философия права: Учебн. пособие. – 2-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 2007. – 360 с.

9. Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций.-3-е изд.,- Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2006. – 262 с.

10. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Норма, 2009. – 848 с.

11. Норбер Р. Юридическая антропология. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 1999. – 310 с.

12. Рабінович П. М., Добрянський С. П., Гудима Д. А., Грищук О. В., Дудаш Т. І. Філософія права: проблеми та підходи: Навч. посіб. для студ. спец. "Правознавство" / П.М. Рабінович (заг.ред.). – Л., 2005. – 290с.

13. Сливка С.С. Філософія права: навч. Посібн. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 263 с.

14. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М.: Вестник, 1999. – 609 с.

15. Філософія права / За ред Дж. Фейнберга. – К. : - Основи, 2007. – 1256 с.

16. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, С.І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна. – Харків: Право, 2014. – 208 с.

17. Философия права: конспект лекций. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2009. – 112 с.

18. Філософія права: Навч. посіб. / О.О.Бандура, С.А.Бублик, М.Л.Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В.Костицького та Б.Ф.Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

19. Філософія права: Навч. посіб. / О.Г.Данільян, Л.Д.Байрачна, С.І.Максимов та ін.; за заг. ред. О.Г.Данільяна. – Х.: Прапор, 2006. – 272 с.

20. Філософія права: Навч.-метод. посіб. / О.О.Бандура, В.М.Вовк, М.В.Костицький, Ю.С.Симон та ін.; За ред. акад. М.В.Костицького. – К.: КНУВС, 2007. – 160 с.

21. Циппеліус Р. Філософія права : Підручник. – К. : Тандем, 2000. – 300 с.

Допоміжна

 1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. 2-е изд. М.: Норма, 2001. — 748 с.

 2. Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной эпохи — М.: Статут, 2000. — 256 с.

 3. Альчук М. Філософсько-правовий дискурс: історія і сучасність // Вісник Львівського університету. Серія Філософія. – 2013. – Вип. 3. - С. 7-13

 4. Апель К.-О. Дискурс і відповідальність.­ К.: Дух і літера, 2009. -­ 430 с.

 5. Апель К.-О. Обгрунтування етики відповідальності // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної фшософії.- Київ: Либідь, 1996.- С.46-67.

 6. Аристотель. Политика. Сочинения: В 4 т. ­М.: Мысль, 1983. Т. 4. ­- 830 с.

 7. Бабкін В.Д. Від правової до соціально-правової держави // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 12. – К., 2001. – С. 270-281.

 8. Бандура О.О. Істина як загальнолюдська та правова цінність // Право України. – 2010. - № 2. – С. 88-95.

 9. Бачинин В.А. Философия права и преступления.. — Харьков: Фолио, 1999. — 607с.

 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. — М.: Мысль, 1990. -­ 176 с.

 11. Бердяев Н.А. Государство // Власть и право. Из истории русской правовой мысли.- Л.: Лениздат, 1990. - 317 с.

 12. Бердяев Н.А. Государство // Власть и право. Из истории русской правовой мысли.­ Л.: Лениздат, 1990. -­ 317 с.

 13. Берман Г. Дж. Западная традиция права. — М. Изд-во МГУ, 1998.­ 642 с.

 14. Биктасов O.K. Идея справедливости: к истории ее происхождения и развития // Правоохранительная деятельность и правовое государство. - СПб., 1994. -­ Вып.З.- ­С.31-36.

 15. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.­ 808 с.

 16. Верецька Л.І Феномен справедливості у контексті соціальної комунікації . Дис….канд.філос.н.­ Одеса, 2002. -­ 178 c.

 17. Габермас Ю. Постметафізичне мислення. К.: Дух і літера,2011. – 280 c.

 18. Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. – 524 с..

 19. Гельвеций К. О человеке. — М., 1938.­ 180 с.

 20. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и властям государства церковного игражданского // Сочинения: В 2-х т. - М.: Мысль, 1991. - Т.2. - С.3-535

 21. Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. М., 1914.- ­182 с.

 22. Горський В. С. Історія української філософії. — К.: Науова думка: 2001.- 376 с.

 23. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объсняются природное право и право народов, а также принципы публичного права. ­М.: Госюриздат, 1956.- ­868 с.

 24. Грязина И.Н. Текст права: Опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллинн: Ээсти рамаат, 1983. ­- 187 с.

 25. Гулевич О.А. Теоретический анализ и опыт эмпирического исследования правосознания как совокупности социальных представлений о праве //Мир психологии, 1999, №3. - С. 120-131

 26. Гьофе О. Справедливість і субсидарність.­ К.: Альтепрес,2004. --­ 144 с.

 27. Декарт Р. Избранные произведения. — М.: Гослитиздат, 1950.­721 с.

 28. Дюркгейм Э. Метод социологии //Западно-европейская социология ХIX-начала ХХ веков. - М., 1996. - С. 256-309

 29. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступ. ст.: Козлихин И. Ю. — С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 752 c. 

 30. Еникеев З.Д. Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. 1998.-­ №3.

 31. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. ­К.: Лібра, 1999. -­ 488 с.

 32. Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. Пособие. К.: Юринком Интер, 2000. -­ 480с.

 33. Загальна теорія держави і права. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. Харків: Право,2002.- 432с.

 34. Йеринг Р. Цель в праве. — СПб., 1881. -­ 143 с.

 35. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. М.: ИНФРА-М, Издательство «Весь Мир», 2001. 256с.

 36. История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение.­ М.: Наука, 1986.- ­346 с

 37. Кант И. Сочинения: В 6-ти т. М.: Мысль, 1965, -Т.4. ­- Ч. 1.- 544 с; Ч.2.- 480 с.

 38. Кельзен Г. Чисте правознавство.­ К. Юніверм, 2004. ­- 195 с.

 39. Керимов Д.А. Предмет философии права // Государство и право. -1994.-№7.-с.42-47.

 40. Кислов А.Г. Философия права как выражение социокультурного контекста // Философия права. – 2005. – № 1. – С. 11-19.

 41. Козловський А.А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес // Право України. – 2000. – № 2. – С. 49-51.

 42. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи // Право України. – 2010. - № 3. – С. 6-18.

 43. Коркунов Н. И. История философии права.— СПб.: тип. Мёркушева,1896. -267 с.

 44. Костицький М.В. Натурфілософія чи матеріалістична діалектика (до питання про методологію юриспруденції) // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права. – К.: КНУВС, 2010. – С. 3-6.

 45. Костицький М.В. Про зміст, предмет і завдання філософії права //

 46. Костицький М.В. Соціальні проблеми сучасного етапу творення української держави і права як проблеми людинознавчі // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. – К.: КНУВС, 2009. – С. 6-9.

 47. Костицький М.В. Філософія права як наука та навчальна дисципліна // Проблеми філософії права. – Чернівці.: Рута, 2009. – Т.1. С. 17-21.

 48. Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 17-29.11.

 49. Кравець В.М. Розмежування природного та позитивного права як методологічна основа порівняльних філософсько-правових досліджень / Іменем Закону. Науковий вісник. – 2011. – № 1(9).– С. 3-8.

 50. Кропачев Н.И. Принцип применения мер ответственности за преступление //Правоведение. 1990.­ № 6.- С. 115 - 121

 51. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3-8.

 52. Левчук-Хмара М.В. Право в сучасному етико-філософському дискурсі: автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Міла Василівна Левчук-Хмара; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 15 с.

 53. Лейст О.З. Сущность права. Проблеми теории и философии права. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.- 288с.

 54. Максимов С.І. Про філософське осмислення права (до питання предмет філософії права) // Вісник Академії прав наук України. – 1998. – № 2.

 55. Максимов С.І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2010) / С.І. Максимов. – Х.: Право, 2011. – 336 с.

 56. Малышев СИ. Социальная справедливость в системе ценностных ориентации современной молодежи России: Автореф. дис.... канд. филос. наук:09.00.03 / Ин-т молодежи. М., 1996. 26 с. 65

 57. Марков Б.В. Философская антропология: очерки истории и теории. - СПб: Лань, 1997.- 382 с.

 58. Маркс К., Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. - М. Политическая литература, 1961. -Т. 20.-827 с.

 59. Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" у філософсько-правовому вимірі: монографія / Н. Ю. Мельничук; Львів. держ. ун-т внутр.справ. – Л. : [б. в.], 2010. – 439 с.

 60. Милль Дж.С. Утилитаризм. О свободе. - СПб:Котомин. - 1882. - 389 с.

 61. Мисик С.Г. Особливості соціально-правового дискурсу (імперативність та інтерсуб’єктивність) // Південноукраїиський правничий часопис.­ Одеса, 2008.­ №1.

 62. Момот М.О. Концепції справедливості в античній філософії права та їх сучасна інтерпретація // Адвокат. – 2009. - № 3. – С. 34-39.

 63. Монтескье Л. Избранные произведения. М.: Госполитиздат., 1955.­800 с.

 64. Муранова В. В. Етапи становлення та чинники розвитку громадянського суспільства // Науковий вісник НАВС. — 2011. — № 3 (76). — С. 261—269.

 65. Нерсесянц B.C. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Вопросы философии. ­№ 3. - С. 3-15

 66. Нерсесянц B.C. Право и закон. - М.: Наука, 1983. - 366 с.

 67. Новгородцев П. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.Пресса, 199.- 1­ 639 с.

 68. Омельченко В.Ю. Вітчизняна філософсько-правова думка ХІХ-ХХ ст. як предмет сучасних історико-філософських досліджень // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Філософія. Політологія. – 2013. - № 4 – с. 38-41

 69. Орехов A.M. Идея справедливости как ценность информационного общества // Философия в системе духовной культуры на рубеже XXI века. - Курск, 1997.- С.77-79.

 70. Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве. // Государство и право, - М.,1995.-№2.-С.32-41.

 71. Поляков А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. СПб.- 2003.

 72. Поляков А.В. Онтологическая концепция права: опыт осмысления // Право и политика. 2000. № 6. ­- С. 12 - 19.

 73. Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. .­Т. 1.- 448 с.; Т.2. -­ 528 с.

 74. Пучков О.А. О предмете юридической антропологии // Российский юридический журнал. - 1999. №4.

 75. Рахимов Р.А., Хабибулина Н.И. Проблемы семиотического анализа государственной власти и язык закона // Проблемы юридической техники.­ Нижний Новгород, 2000.- С. 282 - 301.

 76. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. - М.:Медиум, 2002. 415 с.

 77. Рідель М. Свобода i відповідальність // Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії.- Київ: Либідь, 1996. - С.68-83.

 78. Рікер П. Ідеологія та утопія. К.: Дух і літера, 2005. -­ 386 с.

 79. Ролз Дж.Теория справедливости: Пер. с англ.­ Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995.­ 536 с.

 80. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969.- ­703 с.

 81. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. К.: Тандем,1996. -­ 240 с.

 82. Скакун О.Ф. Теория государства и права. ­Харьков : Консум, 2000.­- 704с.

 83. Сковорода Г. Повне зібрання творів У 2-х т. — К.: Наукова думка, 973.— Т. 2. — 576 с.

 84. Соціологія права / За ред. Н.П.Осипової. — К.: Видавничий дім «Ін Юре» 2003. - 275 с.

 85. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. — М.: ОГИЗ, 1935. 416 с.

 86. Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование. // Государство и право.-1997.-№6. ­- С. 115 – 121.

 87. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність. // Право України, 2000.- №12. http://www.un.org/russian/

 88. Хабермас Ю. Демократия.Разум. Нравственность.­М.: AKADEMIA, 1995.-242 с.

 89. Хёфе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической теории права и государства.-М.,1994.- 319 с.

 90. Цалін С. Д. Принцип свободи волі в історії соціальної філософії та філософії права Х. : Основа, 1998.­ 328 с.

 91. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. - М.: Наука, 1996. - 224 с.

 92. Ціннісні орієнтації (Аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90-х років). - К.: Наукова думка, 1995.- 208 с.

 93. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике.­ Екатеринбург,1993. 231с.

 94. Честнов И.Л. Право как диалог: К формированию новой онтологии правовой реальности.­ СПб.: Алетейя, 2000.­- 348 с.

 95. Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна //Правоведение. -2002. - № 2 (241). - С. 4 – 16.

 96.  Честнов И.Л. Современные типы правопонимания: феноменология, герменевтика, антропология и синергетика права. СПб.: Алетейя, 2002. ­164 с.

 97. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. - М.: Наука, 1993ю -157 с.

 98. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. - М.: М.Наука, 1988.- 140 с.

 99. Чукин С.Г. Постмодернистский подход к проблеме справедливости // Современная зарубежная философия: проблемы трансформации на рубежеXX-XXI веков. СПб., 1996. ­- С.21-22.

 100. Шкода В. Вступ до правової філософії. – Харків: Фоліо, 1997.- 223 с. 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.сhitalca.html - Безкоштовні електронні підручники онлайн «Гуманітарні науки»

 2. http://www.filosof.com.ua/ Веб-сайт Інституту філософії НАН України ім.. Сковороди

 3. http://www.un.org/russian/ Веб-сайт ООН

 4. http://ivakin.net/ - персональний сайт проф. Івакіна О.А.

 5. http://www.bihun.info/ персональний сайт Славіка Бігуна

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!