Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4974 Динаміка і структура майна, до розрахунково-графічної роботи

Динаміка і структура майна, до розрахунково-графічної роботи

« Назад

Динаміка і структура майна

_________________________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Показники активу балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

 (+, -)

сума,

тис. грн.

структура,

%

сума,

тис. грн.

структура,

%

абсолютне, тис. грн.

відносне,

%

структури,

%

1. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

  1.1. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

  1.2. Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

  1.3. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

  1.4. Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

 

  1.5. Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

  2.1. Запаси

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Поточні біологічні активи

 

 

 

 

 

 

 

  2.3. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

  2.5. Дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

  2.6.  Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

  2.7. Гроші та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

  2.8. Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

  2.9. Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Майно – разом

 

 

 

 

 

 

 

 

РГР 01. Додаток Б

Динаміка і структура джерел формування майна

______________________________ за 20хх р.

(назва підприємства)

Показники пасиву балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

(+, -)

сума,

тис.грн.

структура,

%

сума,

 тис. грн.

структура,

%

абсолютне, тис. грн.

відносне,

%

структури,

%

1. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

  1.1. Зареєстрований капітал

 

 

 

 

 

 

 

  1.2. Капітал у дооцінках

 

 

 

 

 

 

 

  1.3. Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

  1.4. Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

  1.5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

 

  1.6. Неоплачений капітал

 

 

 

 

 

 

 

2. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

  2.1. Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

  2.3. Інші довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

  2.4. Довгострокові забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

  2.5. Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

3. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

  3.1. Поточна кредиторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

  3.2. Поточні забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

  3.3. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

  3.4. Інші поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

4. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Джерела майна – разом

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!